Princi_Green_.png

 מייסד ברנינג מן, לארי הארווי, כתב את עשרת העקרונות ב-2004 
 כקווים מנחים לקהילות הברן החדשות שנוצרו ברחבי העולם (הריג'נלס).
העקרונות לא נוסחו להנחות איך אנשים צריכים לנהוג אלא לשקף
את התרבות והאתוס של הקהילה כפי שהתפתחו באופן אורגני
מאז הולדת האירוע הראשון.

מיידיות

חוויה מיידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנו. אנו שואפים להתגבר על מחסומים העומדים ביננו לבין החיבור לאני הפנימי שלנו, למעורבות בחברה, ולקשר עם עולם הטבע שמעבר לשליטם של בני אנוש.

הסתמכות עצמית מוחלטת

קהילתנו מעודדת את הפרט לגלות, לתרגל ולהסתמך על משאביו הפנימיים.

ביטוי עצמי מוחלט

ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. איש מלבדו ומלבד הקבוצה עמה הוא משתף פעולה אינו יכול לקבוע את תוכן הביטוי העצמי. ביטוי זה מוצע כמתנה עבור אחרים. ברוח זו, על מעניק המתנה לכבד גם את זכויותיו וחירויותיו של הנמען.

Self-express.png
SelfReliance.png
immediacy.png

הענקת מתנות

מידברן מוקדש להענקת מתנות. ערכה של מתנה הוא בלתי מותנה. הענקת מתנה אינה מותנית בקבלה או בהחלפה של דבר-מה שווה-ערך.

Gifting.png

מאמץ קהילתי

קהילתנו מעריכה שיתופי-פעולה יצירתיים ומאמץ משותף.
אנו שואפים ליצור, לקדם ולהגן על רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים, עבודות אמנות ודרכי-תקשורת שתומכים ביחסי גומלין מסוג זה.

Civic.png

לא להשאיר עקבות

קהילתנו מכבדת את הסביבה.
אנו מחויבים שלא להשאיר עקבות לפעילותנו בכל מקום בו אנו מתכנסים. אנו מנקים אחרינו ושואפים להשאיר מקומות במצב טוב מכפי שמצאנו אותם.

NoTrace.png

הכללה מוחלטת

כל אחד יכול להיות חלק מהקהילה.
אנו מכבדים ומקבלים בברכה כל אדם זר.
אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו.

השתתפות

קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות מוחלט. אנו מאמינים ששינוי,
בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה,
יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים הוויה דרך עשייה.
כל אחד מוזמן לעבוד. כל אחד מוזמן לשחק. אנו הופכים את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב.

א-מסחריות

במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני "תרבות הצריכה".

Inclusion.png
Participation.png
Decommodification.png

אחריות אזרחית

אנו מכירים בערך החברה האזרחית.
על חברי קהילה שמארגנים אירועים לקחת אחריות לשלום הציבור ולדאוג לתקשר למשתתפים את אחריותם האזרחית.

כמו כן אחראים המארגנים לקיים את האירועים בהתאם לחוקי המקום והמדינה.

Communal.png