תנאי ביטול 

 • ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי – 01/10/2020 (להלן: "מועד תחילת האירוע").

 • לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה ("עלויות כרטוס וסליקה") לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. 

 • ככל  והאירוע יבוטל מסיבה שאינה תלויה במארגניו (להלן: "כוח עליון"), וזאת עד יום 30/09/2020, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול והשתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון כמפורט להלן, ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור:​


 • - כרטיסים אשר ירכשו בחודש יוני 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס  15% ממחיר העסקה.
    (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 10% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).


 • - כרטיסים אשר ירכשו בחודש יולי 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס 20% ממחיר העסקה.
    (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 15% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).


 • - כרטיסים אשר ירכשו בחודש אוגוסט 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס  25% ממחיר העסקה.
    (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 20% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).


 • - כרטיסים אשר ירכשו בחודש ספטמבר 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס 30% ממחיר העסקה.
    (5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 25% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).

 • ככל והאירוע יבוטל כתוצאה מכוח עליון, בתקופה שבין יום 01/10/2020 ועד יום  05/10/2020 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון, בסך הכולל של – 50% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

 • ככל והאירוע יבוטל כתוצאה מכוח עליון מיום 06/10/2020 ואילך, ו/או יופסק לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר.

 • למען הסר ספק, העמותה לא תיהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .

הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוע, כהגדרתו לעיל, בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה.

מתי נרכש הכרטיס?

גובה דמי הביטול

יוני - 15%

5% עלות כרטוס וסליקה + 10% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון

יולי - 20%
5% עלות כרטוס וסליקה + 15%  השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון

אוגוסט - 25%
5% עלות כרטוס וסליקה + 20% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון

ספטמבר - 30%

 5% עלות כרטוס וסליקה + 25% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון

מיום 01/10/2020 ועד יום  05/10/2020 בחצות

לכל קוני הכרטיסים ללא תלות במועד הרכישה.

50% ממחיר העסקה

מיום 06/10/20 – פתיחת האירוע.

100%

נתראה במסלול ! או כבר בהתנעה לקראתו ב24.6