https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

השתתפות מלאכית תקשורת סאונד

השתתפות מלאכית תקשורת סאונד


הנגשת ושיתוף נושא הסאונד לכלל הקהילה 

להעלאת המודעות בחשיבות שמירה על נהלים שמטרתם להפחית זיהום סאונד סביבתי ובעיר עבור משתתפי האירוע וכלפי חוץ.


מהו התפקיד?


1 . יצירת קמפיין סאונד שיפרסם בתדירות שבועית באמצעות נהלים שנקבל מצוות הסאונד.


2 . יצירת טיזרים ופוסטים שונים בנושא הסאונד והאחריות הקהילתית שמשתמעת מכך.


אז מי מצטרפ/ת אלינו?

מייל לפניות- אנא רשמו מלאכית סאונד בנושא:


Comments


bottom of page