https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • Midburn HR

תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לנשים וגברים כאחד

כללי

האמור בתנאי השימוש באתר ובמדיניות פרטיות זה (להלן: "תנאי השימוש באתר") מיועד לכלל גולשי האתר וכן למשתמשים ונרשמים לאתר באמצעות פתיחת חשבון ״פרופיל מידברן״ (להלן: "הצטרפות לאתר").

האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לכל המינים.

אתר זה הנו בבעלות עמותת מידברן (ע״ר) ומנוהל על ידה (להלן: "העמותה" ו/או "מנהלי האתר"). האתר מופעל לשימוש חברי קהילת מידברן בישראל ובעולם, ולכל אדם החפץ לקבל ולהיחשף למידע המוצג באופן חד פעמי או רציף.

הגולש באתר זה מבין ומאשר כי הנו כפוף לתנאים המפורטים להלן ולכל החוקים הרלוונטיים. בכניסתך לאתר, בגלישה בו ובהצטרפותך אליו הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים האמורים בתנאי שימוש אלו.

ליצירת קשר עם העמותה בנוגע לאתר:

עמותת מידברן, ע.ר. 580567600

דוא"ל: info@midburn.org

תכנים

השימוש באתר זה ובתכניו הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

המידע המוצג באתר הנו ברובו אינפורמטיבי, ומוגש על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE. יובהר כי התנאים הרלוונטיים להשתתפות באירועי מידברן השונים מפורטים בתקנון האירוע הספציפי לרוכשי הכרטיסים.

מנהלי האתר אינם מאשרים להעלות לאתר או לפרסם באתר כל מידע מסחרי ו/או לא חוקי ו/או מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, מסית, פוליטי או גזעני, ופועלים למנוע מתכנים שכאלו להתפרסם בו. באם פורסמו תכנים שכאלו באתר, הדבר נעשה בשוגג, ועם פנייה למנהלי האתר, ייעשה כל הניתן והנדרש בנסיבות העניין ובמקרה הצורך בכדי לשנות את התוכן. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בפיצוי לרואה עצמו נפגע מכך.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים מצד הנהלת האתר אחריות כלשהי לתוכנם, מהימנותם, שלמותם וכד׳.

באתר מצויים תכנים הקשורים לאירועי מידברן וברנינג מן העולמי, בהם המשתתפים נוהגים על פי עיקרון ה״ביטוי עצמי מוחלט״. לפיכך, אם הינך מוצא בתכנים אלו פוגעני ו/או מיני ו/או בוטה, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר זה.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, באם קיימים כאלו בקשר לאתר, הם של הנהלת האתר ועמותת מידברן ואינם ניתנים להעתקה ולשימוש.

התכנים והתמונות המופיעים באתר הינם בבעלות ו/או ברישיון ו/או ברשות הנהלת האתר, אין להעתיק ולהפיץ תכנים ותמונות אלו. השימוש בהם פרט לאתר זה עלול לפגוע בצדדי ג' ואינו חוקי. הנהלת האתר מסירה ממנה כל אחריות לפגיעה שכזו.

שימוש בתמונות ובתכנים שבאתר על ידיך או על ידי מי מטעמך אסור, אלא אם ניתנה לך הרשאה מפורשת מראש ובכתב על-ידי הנהלת האתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות או בתכנים שבאתר עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, הנהלת האתר ו/או בעלי התמונות ו/או בעלי התכנים רשאים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותם במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיהם הקנייניות, לרבות פנייה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

מידע אישי, מדיניות פרטיות ואישור קבלת מידע

העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר.

בהצטרפותך לאתר ובפתיחת חשבון ״פרופיל מידברן״ תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכד׳. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר. בהצטרפותך, הינך מאשר כי הנתונים שתמסור בעת ההרשמה אינם רגישים וכי הם יישמרו וינוהלו ע״י העמותה.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות אופן שימושך בו, הנהלת האתר תשמור את המידע ותעשה שימוש בו או בנתונים שתמסור במועד הצטרפותך לאתר בהתאם לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת רכישת כרטיס לאירועי מידברן השונים, פורומים, ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

לשם יצירת אזורים אישיים באתר ו/או באתר חלופי ו/או באפליקציה שתוקם על-ידי העמותה, ואשר יכול ויכללו בין היתר פרופילים ציבוריים ותקשורת בין המשתמשים.

הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

לכל מטרה אחרת, שתפורט בתנאי השימוש באתר, במדיניות הפרטיות זו או בכל תקנון מחייב אחר.

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. לצורך זה הנני מאשר לצדדים שלישיים שיורשו לכך על-ידי הנהלת האתר לקבל מידע זה, בכפוף לשמירה עליו בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר.

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

ככל שתרכוש מוצרים ושירותים מהעמותה. במקרה שכזה יועבר לחברת סליקה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ומסירת המידע תידרש בהקשר ו/או אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או במידה ותתעורר כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה.

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

האתר שומר לעצמו את האפשרות לעשות שימוש בקובצי "עוגיות" Cookies לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן על-ידי המשתמשים בו. כל משתמש יכול לבחור שלא לאפשר את הפעלתם וזאת על ידי ביטול אפשרות זו בדפדפן האינטרנט שבו הוא גולש. עם זאת יצוין כי ביטול אפשרות לקבלת "עוגיות" cookies בדפדפן יכול להביא לכך שחלקים מהאתר לא יעבדו באופן מלא.

כל קשר ו/או פעילות שנוצר בין משתמשי האתר בינם ובין עצמם יהיה באחריותם הבלעדית של המשתמשים. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות

לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם לאתרים אחרים, על פי צורך והחלטת הנהלת האתר. חלק מהאתרים האלה יכול ויופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו של העמותה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת הנהלת האתר. לכן, מדיניות הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה יכול ויש מדיניות פרטיות משלהם. אנו ממליצים לכם לבדוק ולקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם.

ויתור ושחרור מאחריות

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר ומשחרר את העמותה מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לו ומתחייב לשאת ו/או לשפות אותה ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה ו/או מנהליה ו/או מתנדבים ו/או משתמשים אחרים וכדו', כולל, אך לא רק, בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

הנהלת האתר ו/או כל צד אחר המעורב בהפעלתו בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ושימוש בו

ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

הנהלת האתר לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיו"ב.

שונות

הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" של האתר על אף כוונתה כי האתר יפעל ללא כל תקלה. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר ולהפסיק את שימושו מעת לעת לצורכי תחזוקתו, ארגונו ועדכונו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. וכן לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הנכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בהם. במידה ויבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

על תנאי השימוש באתר יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

תאריך עדכון תנאי השימוש באתר: 04.06.2020
1 Comment


אני שוב אומר בפעם האלף - כניסת בעלי חיים אסורה למעט חיות שירות לנכים, לא רק על כלבי נחיה לעיוורים.

חיות שירות לנכים! יש כל מיני חיות שירות מאושרות ולכולם מותר להיכנס לאירוע אם הן חיות שירות לנכים....

ואנחנו מחוייבים לזה על פי החוק

Like
bottom of page