top of page

תנאי רכישה ביטול עסקה – אירוע מידברן 2023

 
1.
תשלום על כרטיס יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות 
מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה. העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.
2.
ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי –  17/10/2023  (להלן: "מועד תחילת האירוע").
לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. 
3.
ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, עד יום 31/08/2023 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי 
בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% (חמישה אחוז) ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
4.
ככל  והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, בתקופה שבין יום  01/09/2023  ועד יום  16/10/2023 
בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול והשתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה, ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
5.
ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, בתקופה שבין יום  17/10/2023  ועד יום  05/11/2023 
בחצות יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון, בסך הכולל של – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
6.
ככל והאירוע יתבטל מיום 06/11/2023 ואילך, ו/או יופסק, מכל סיבה שהיא, לאחר תחילתו, לא יהא 
הרוכש זכאי לכל החזר. ולרוכש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי כך.
7.
למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .
8.
הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה אך ורק בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה, וזאת, 
עד ולא יאוחר מיום 31/10/2023 לאחר מועד זה, לא תותר העברת כרטיסים.
9.
למען הבהירות, רכישת כרטיס לאירוע מידברן כפופה לאישור הרוכש והסכמתו המוחלטת לכל המפורט
בתקנון התנהגות ותנאי השתתפות באירוע מידברן. 

bottom of page