top of page

רכישת כרטיס וביטול עסקה

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לנשים וגברים כאחד.

המשתתף יודע ומסכים כי ככלל, פעילות עמותת מידברן, לרבות קיום האירוע, מושתתת על תרומות, השתתפות וכד׳ כמו גם על תשלום כניסה לאירוע. 

 

  1. התשלום על הכרטיסים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה. העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.

  2. ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. 

  3. רכישת כרטיס במהלך 7 ימי העסקים לפני תחילת האירוע לא תאפשר את ביטול הכרטיס.  

  4. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, נכון למועד עריכת תקנון זה 20.09.2022  (להלן: "מועד תחילת האירוע").

  5. לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי 5% דמי סליקה . 

  6. ככל והאירוע יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה במארגניו כגון אך לא רק, ביטול עקב מגפת הקורונה (להלן: "ביטול כפוי"), וזאת עד מועד תחילת האירוע לפי תקנון זה, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך 25% ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. 

  7. למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .

  8. הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוע, כהגדרתו לעיל, בכפוף לאישור המארגנים.

למידע נוסף ניתן לפנות במייל

bottom of page