top of page

תנאי השתתפות באירועי עמותת מידברן 

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לנשים וגברים כאחד

 

1. מבוא

תנאים אלו מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין עמותת מידברן, ע.ר. 580567600" (מארגנת האירוע") (העמותה וצוות ההפקה יכונו להלן ביחד ולחוד: "המארגנים“), ובין כל אחד ואחת מבעלי הפרופיל הרשומים באתר העמותה ו/או רוכשי כרטיסים בכל הנוגע להשתתפות באירוע כלשהו המאורגן ע”י  העמותה ("אירוע/ים“).

הנך מתבקש.ת לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתנאים אלה.במידה ואינך מסכימ.ה לתנאי כלשהו, הינך נדרש.ת לא להשתתף באירוע.

 השתתפותך באירוע מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל האמור בתנאים אלה.

כל התייחסות בתנאים אלה למשתתפ.ת, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את ילדיו.ה הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו.ה לאירוע, ואשר המשתתפ.ת אחראי.ת עליו ו/או להתנהגותו. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאים אלה ובין האמור במקום אחר כלשהו באתר האינטרנט, יגבר האמור בתנאים אלה.

 1.1 עשרת העקרונות להתנהלות אישית באירוע

כל משתתפי האירוע, יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות. הנך נדרש.ת לקרוא את עשרת עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם וכלפי כל יתר המשתתפים במשך כל זמן נוכחותך במתחם האירוע, כולל בתקופת הקמתו, ארגונו או פירוקו, במידה והינך נוטל.ת בהם חלק.

1.2 תנאים סביבתיים באירוע

לתשומת לבך, חלק ניכר מהאירועים מתקיים תחת כיפת השמים, בתנאי מזג אוויר שונים, שבחלקם יכולים להיות קיצוניים או קשים, לפי המיקום ועונת השנה.

מובהר כי באירוע חל איסור על סחר מכל סוג ולא יהיה ניתן להשיג ו/או לרכוש דבר באירוע. לפיכך, עליך לדאוג לעצמך ככל הנדרש לך לצורך קיומך, רווחתך ושמירת בריאותך במשך האירוע, גם על פי ההנחיות וההמלצות במדריך ההישרדות, הכל פי תנאי האירוע, מיקומו ועונת השנה.

 

2. אחריות אישית

 2.1 שמור על בטיחותך!

קודם כל – שמור על עצמך! הקשב.י לצרכיך ולדרישות גופך, שמור.י על בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך ושימ.י לב לכל דבר העלול לסכן את שלומך.

2.2 שמר.י על בריאותך!

בהשתתפותך באירוע הנך מאשר.ת ומצהיר.ה כי הנך כשיר.ה ובריא.ה ויכול.ה להשתתף באירוע ובכל פעילות הקשורה בו, וכי לא נאסר עליך על-ידי כל רופא לעסוק באירועים או בפעילויות מסוג זה. 
אם במועד אירוע לא תהי.ה במצב בריאותי תקין המאפשר לך להשתתף בו, הנך נדרש.ת שלא להגיע אליו.

2.3 שמר.י על הילדים!

ילדים מתחת לגיל 18 מוזמנים להשתתף באירועים הפתוחים לקטינים לאחר מתן הסכמת שני ההורים במהלך האירוע על הילד להיות  בליווי הורה בלבד . מוטלת עליך החובה לשמור על בטיחות ילדיך באופן אישי בכל מהלך האירוע, והאחריות המלאה להשתתפותם, נוכחותם או צפייתם בפעילויות השונות שיתקיימו באירוע

לתשומת לבך, על-פי החוק חל איסור להגיש אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 18.

למניעת ספק, תנאי השתתפות אלה חלים במלואם על ילדיך, ובהביאך אותם לאירוע הנך מאשר.ת תנאים אלה גם עבורם כאפוטרופסם הטבעי. ובמידה ואחד ממהורים או שניהם אינם מלווים את הילד לאירוע יש לחתום על טופס הסכמה הורית אשר מהווה את אישור שני ההורים להשתתפות הקטין. 

 

2.4 שמר.י על הסביבה!

הנך אחראי.ת באופן מוחלט לניקיון סביבתך לאורך כל האירוע ובמיוחד עם סיומו. עליך לקחת עמך כל ציוד, חומר או פסולת, בין שהבאת עמך ובין שהצטברו לך בעת שהותך באירוע באופן שבו לא יישאר כל סימן לכך שהיית שם.

כחלק מהשתתפות באירוע, הנך מתבקש.ת לתרום מזמנך ולעזור בניקיון בעת האירוע ובסיומו.

 

2.5 שמר.י על חפציך!

הנך אחראי.ת באופן אישי ובלעדי על כל הציוד והרכוש שאת.ה מכניס.ה איתך לאירוע. אנו ממליצים לסמן את שמך, מספר טלפון, כתובת דוא”ל על חפציך. כמו כן דאג.י להשאיר חפצים יקרי ערך תחת השגחה או במקום בטוח. המארגנים לא יישאו בכל אחריות על אובדן או נזק שייגרם לרכושך.

 

3. הכניסה והיציאה מהאירוע

בעת כניסתך לאירוע תפגש.י את מתנדבי השער ("גריטרס") אשר יסייעו לך במימוש הכרטיס שבבעלותך ובתהליך כניסתך לאירוע.

3.1 מימוש הכרטיס בכניסה

כניסה לכל אירוע מותנית ב:

הצגת כרטיס תקף עבור כל משתתף, ובו פרטי זיהויו.

הצגת תעודה מזהה - ת.ז., דרכון או רישיון נהיגה

שים לב: הכרטיס הוא אישי. לא ניתן להעביר כרטיס לאדם אחר, אלא באישור המארגנים מראש ובכתב, ככל שיבחרו לאשר זאת.

3.1.3  אכיפה 

3.1.3.1. במידה ונתפס אדם שהסתנן לאירוע הוא יורחק מיידית מהמקום. 

3.1.3.2. במידה ואדם מנסה להסתנן ברכב, בתא מטען או בכל שיטה אחרת, יורחק אותו אדם וכן כל החברים אשר נמצאים עימו ברכב יורחקו מהמקום ולא יוכלו להיכנס, כרטיסיהם יבוטלו מיידית .

3.1.3.3. בנוסף לכך אדם שהסתנן לאירוע וכל מי שסייע לו להסתנן - יורחקו ל 3 אירועים של העמותה. 

"מסייע" בעל.ת רכב/ מי שהעביר.ה צמיד, מי שעזר.ה לכניסה לא מורשית או כל סיטואציה אחרת אשר בה המסתנן נעזר ב משתתף.ת

 

3.2 מה אסור להכניס לאירוע?

בעלי חיים – חל איסור על הכנסת בעלי חיים לאירוע מכל סוג (כולל חיות מחמד) 

למעט כלבי נחייה לעיוורים.

כל סוג של חומר מסוכן, רעיל, מזיק או אסור על פי החוק.

כל כלי נשק – הכנסת נשק קר או נשק חם למתחם האירוע אסורה בהחלט. לידיעתך, איסור הכנסת כלי נשק לעיר הזמנית חל אף על מחזיקי נשק ברישיון. לא תהיה עמדת הפקדת כלי נשק באירוע.

סמים – חל איסור על הכנסת סמים מסוכנים כהגדרתם בחוק.

כל פריט או חומר שהכנסתם תיאסר ע”י גורמי הרישוי המוסמכים.


 

3.3 הסכמה לבידוק בכניסה

המארגנים ו/או משטרת ישראל רשאים לבצע בידוק בכליך ו/או בכלי הרכב עמו הגעת, על מנת לבדוק כי אין ברשותך דברים אסורים על פי חוק או תנאים אלה, וכן על מנת לוודא כי לכל הבאים כרטיס כניסה בתוקף. הנך מתחייב.ת לשתף פעולה עם הגורמים הנ”ל. אי שיתוף פעולה עם בידוק שכזה עלול להביא לכך שתימנע כניסתך לאירוע.

 

3.4 ענידת צמיד

בעת כניסתך לאירוע יענדו מתנדבי השער צמיד על ידך. ילדים מתחת לגיל 18 (באירועים שהשתתפותם מותרת) יקבלו צמיד בצבע שונה ובולט אשר יבדילם משאר המשתתפים, בין היתר להקלה באכיפת האיסור בהגשת אלכוהול לקטינים. על כל משתתף לענוד את הצמיד במהלך כל האירוע.

מובהר בזאת כי המארגנים יפעלו בכל האמצעים על מנת לוודא ענידתו של צמיד ע”י כל משתתף, ומשתתפים שייתפסו ללא צמיד יורחקו מהאירוע מיידית.

 

3.5 נגישות האירוע למשתתפים עם מוגבלויות

המארגנים יפעלו  על מנת להנגיש את האירועים ותכניהם ככל האפשר, על פי מיקום האירוע והתנאים הקיימים בו, ובכפוף להוראות החוק.

3.6 יציאה ממתחם האירוע

היציאה ממתחם האירוע תתאפשר אך ורק דרך שערי הכניסה והיציאה. לידיעתך, אם יצאת ואת.ה מבקש.ת לשוב לאירוע, ייתכן כי יהיה עליך להמתין בתור הכניסה ולבצע כניסה חוזרת בדיוק באותו האופן בו נכנסת לאירוע לראשונה, כגון: הצגת הכרטיס ו/או הצגת הצמיד, הזדהות ומתן אפשרות לביצוע חיפוש בכליך/רכבך, או כל חלק מהנ”ל.

 

4. כללי התנהגות באירוע

4.1 הכלה וסובלנות

ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. את.ה יכול.ה לקבוע ולהגדיר את מאפייני הייחודיות שלך, אך כדי לאפשר לך ולמשתתפים.ות האחרים לחוות את האירוע במלואו ובהנאה מירבית, עליך לכבד את זכויותיהם וחירויותיהם של כל המשתתפי.ות האחרי.ות בהכלה ובסובלנות.

4.2 אפס סובלנות לאלימות

מארגנת האירוע דוגלת במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות, בין אם פיזית, מילולית והתנהגותית מכל סוג. במידה ונפגע.ת על-ידי משתתף.ת באירוע באפשרותך  להתלונן בפני  המארגנים וכן רשויות החוק. 

מובהר בזאת כי המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להרחיק משתתף.ת מהאירוע מיידית  במידה והתנהג.ה באלימות מכל סוג שהוא, וכן למנוע כניסתו.ה לאירועים עתידיים. 

 

4.3  ביטוי עצמי מוחלט באירוע

חשוב שתדע כי חלק מהמשתתפים.ות באירוע עשויים.ות להתנהג או להתלבש בצורה שונה מהיום-יום, בהתאם לביטויים העצמי האינדיבידואלי, כגון התנהגויות אחרות מהמקובל או לבישת ביגוד שונה/חלקי. הנך מאשר כי בחרת להשתתף באירוע מתוך הבנה, ידיעה ורצון להיות באירוע כזה.

 

4.4 מיניות, ביטויה ושמירת גבולות

ביטוי עצמי מוחלט, אף אם הוא קשור במיניות מוחצנת,  אינו הסכמה או הזמנה למגע או לכל התנהגות מינית פוגענית אחרת. הטרדות מיניות פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים, עומדות בניגוד למדיניות העמותה, והיא לא תשלים עמן. העמותה תטפל במעשים כאלה על פי  נוהל לטיפול ומניעת הטרדה מינית, המהווה חלק מתנאים אלה לכל דבר ועניין. בנוסף לחוק למניעת הטרדה מינית שחל עליך, בהשתתפותך באירוע הנך מצהיר.ה ומתחייב.ת כי הוראות הנוהל לטיפול ולמניעת הטרדה מינית חלות עליך במלואן, לרבות סמכות הממונה הוועדה מטעם העמותה. נדגיש כי הטרדות מיניות הן מעשים פליליים ועילה לתביעה אזרחית ונזיקית. .
אם נפגעת או נחשפת לפגיעה על-ידי משתתף.ת באירוע, אנו ממליצים לך לדווח על כך לרשויות החוק ובמקביל ליידע את הממונה למניעת הטרדה מינית מטעם העמותה:

safespace@midburn.org

4.5 פעילות אסורה

כל  פעילות מסחרית ופוליטית מכל סוג, לרבות הפצת חומרים אידיאולוגים, פרסום, הנפת דגלים והצבת שלטים של גופים מסחריים, מפלגות וארגונים הפועלים במטרה להשפיע ולגייס תומכים – אסורה לחלוטין.

 

4.6 "נוודים"

באירועי יפעלו צוותי "נוודים". הנוודים הנם מתנדבים.ות אשר הוכשרו לפעול במטרה לגשר ולסייע בפתרון קונפליקטים שעלולים לצוץ בין משתתפי האירוע. הנוודים.ות מסייעים.ות לשמור על הביטחון, השלווה ואיכות החוויה של האירוע. לידיעתך, הנוודים אינם חלק מרשויות אכיפת החוק והם,ן לא מתערביםות ישירות בנסיבות המהוות עבירות על החוק. הנוודים מסיירים באירוע לכל ארכו וניתנים לזיהוי באמצעות גלימה בצבע חאקי עם סמל הנוודים. הנך נדרש.ת להישמע ולציית להוראותיהם.

 

4.7 שמירה על החוק והסדר

חוקי המדינה חלים עליך במלואם במהלך כל האירוע. עליך האחריות לשמור על החוק ועל הסדר הציבורי ולהישמע להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים. אי ציות להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים עשוי להביא להרחקתך מהאירוע.

5. צילום ותיעוד (סטילס ווידאו)

5.1 הצילום באירוע

ככלל, כל אירוע מהווה מרחב המאפשר למשתתף להתנהג ולבטא עצמו באופן ייחודי לו. אנו ממליצים לך להשאיר את המצלמה במקום בטוח ולחוות באופן מיידי את האירוע באופן בלתי אמצעי שלא דרך עינית המצלמה.

5.2 כללי הצילום

מכיוון שצילום הנו לעתים חלק בלתי נפרד מחווייתם של רבים מהמשתתפים, ובכדי לתעד את האירוע תוך מתן אפשרות לכל המשתתפים חופש לבטא עצמם ללא חשש, הצילום באירוע כפוף לכללים המפורטים בסעיף זה (להלן: "כללי הצילום")וזאת בנוסף להוראת כל דין:

5.2.1 הצילום יהיה לשימוש  אישי של המצלם או המצולם בלבד. צילום לכל מטרה אחרת 

אסור בהחלט.

5.2.2 אין לצלם משתתפים ללא אישורם, ו/או בעירום, ו/או תוך פגיעה בצנעת הפרט.

5.2.3 אין לפרסם או להפיץ תמונות של משתתף כלשהו בהן ניתן לזהות את המצולם, בכל 

אמצעי פרסום או תקשורת, אתרי אינטרנט, בלוגים ורשתות חברתיות, ללא אישורו 

המפורש לכך של המצולם ואישור של העמותה. 

 

  5.3 צלמים מורשים באירוע

באירוע ייתכן ויפעלו צלמים מורשים אשר יענדו תג זיהוי מיוחד. צלמים מורשים אלו יוכשרו ויאושרו ע”י מחלקת התקשורת של העמותה להימנע מלפגוע בפרטיות המשתתפים ובאופי האירוע בעת שימושם במצלמה ובפרסום התמונות על ידם, על צילומיהם של הצלמים המורשים יחולו הוראות שונות מן הקבוע בכללי הצילום שפורטו לעיל, לפי הסכם צלם מאושר עליו חתמו. 

כמשתתף באירוע הינך מאשר לעמותה לעשות שימוש בתמונותיך שצולמו ע”י צלמים מורשים לטובת קידום מטרות העמותה לרבות באמצעות אתר האינטרנט והרשתות החברתיות. אם למרות זאת תראה בשימוש שנעשה בתמונה שאתה מצולם בה כפוגעת בפרטיותך, נא פנה לעמותה שתפעל להסירה.

אם הנך עיתונאי או צלם אמנותי או מתעד דוקומנטרי או אם אתה מעוניין מכל סיבה לצלם תמונות לצורך פרסום ו/או במקרה בו תבקש לצלם באמצעות מצלמת רחפת באירוע, וכן אם הנך מעוניין להתנדב ולהיות צלם מטעם הפקת האירוע, תוכל לפנות לקבלת אישורה מראש של מחלקת התקשורת באמצעות הדוא”ל gallery@midburn.org . ללא קבלת אישור מראש לא ניתן לצלם! 

5.4 הפרת כללי הצילום

כללי הצילום מהווים תנאי יסודי להשתתפותך באירוע ובאישורך את תקנון זה הנך מתחייב לעמוד בהם ללא כל סייג. הפרתם של איזה מכללי הצילום תהווה פגיעה חמורה ברוח האירוע ובקהילה ובכך עשוי להיגרם למארגנת האירוע ולמשתתפיו נזק כבד, והיא תעשה ככל הנדרש למנוע זאת. 

5.5 פיצוי מוסכם על פרסום תמונות בניגוד לכללי הצילום

בכל במקרה בו תפרסם ו/או תפיץ ברבים ו/או באינטרנט ו/או ברשת חברתית כלשהי תמונות שצילמת בניגוד לכללי הצילום, אתה עשוי להיתבע על-ידי מארגנת האירוע ו/או על-ידי כל משתתף אחר שנפגע לפצותם על כך.

לנוכח ידיעתך והבנתך את הנזק שהנך עשוי לגרום למארגנת האירוע בהפרת כללי הצילום ובעיקר תוך פרסום תמונות בניגוד להם, ובפרט תמונות פוגעניות ו/או חושפניות ו/או פוגעות בפרטיות, הנך מצהיר ומתחייב כלפי מארגנת האירוע כי במקרה בו תפרסם תמונות כאלו, תפצה אותה בפיצוי המוערך ומוסכם על ידיך מראש בסך של 50,000 ש”ח בגין כל תמונה ו/או פרסום. הנך מאשר כי סכום זה הנו סביר והגיוני בנסיבות העניין וכי יהיה עלייך לשלם אותו אף ללא שמארגנת האירוע תידרש להוכיח את הנזק, מבלי לפגוע בזכותה לתבוע ולהוכיח נזק גבוה יותר.

 

6 הבטיחות באירוע

6.1 בטיחות מעל לכול

המארגנים רואים בבטיחות באירוע כערך עליון וכתנאי יסודי ומהותי לקיום  כל אירוע בכלל. על כל משתתף מוטלת אחריות מלאה שלא לסכן כל אדם אחר בפעולותיו. הנך נדרש.ת “להגדיל ראש״ ולהיות ערני.ת לסיכונים בטיחותיים הקיימים בסביבתך ולפעול למניעתם ו/או להסרתם, ובמידת הצורך להתריע בפני המארגנים על מפגעים באופן מיידי.

6.2 בטיחות המאהל שלך

במידה והשהות באירוע תכלול לינה בשטח, בכוונתך להקים אוהל/הצללה/מאהל עליך לתכנן מראש ולקחת בחשבון כל היבט בטיחותי אפשרי בקשר לכך בטרם בואך לאירוע. עליך להביא עמך את כל הדרוש להקמה ולשהות בטוחה ואחראית, ולהקפיד על הקמה, אחזקה ופירוק  של המאהל שלך, או כל מתקן הנכלל בו, באופן בטיחותי ואחראי תוך מניעת סיכונים בכל משך האירוע.

6.3 בטיחות מיצבים, פעילויות ומתקנים

חלק מהאירועים כוללים, ואף מוקדשים לביטוי עצמי מוחלט ואמנות, מיצבים– כל סוג של פסל או אמנות המוצב באירוע,מיזזים – מיצבים בתנועה, מיצגים, הופעות, פעילויות תוכן/נושא ותלבושות ייחודיות באירוע. זהו המקום המושלם לתת דרור ליצירתיות ולאפשר יצירה ללא גבולות וללא מגבלות. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.

אם את.ה משתתפ.ת בהקמה, ארגון, תפעול או הופעה במיצב/מיזז/מתקן/פעילות כאמור, באחריותך לדאוג להקמה, תפעול, אחזקה ופירוק של הפעילות וכל הכרוך בה, תוך מניעת כל סיכון לך ולמשתתפים אחרים במשך כל האירוע.

עצם השימוש או הפעילות של כל משתתף במיצב, מתקן או הופעה המאפשרים שימוש או פעילות בו הינם באחריות המשתתף בלבד.

6.4 בטיחות פעילויות תוכן

אם תקיים במהלך האירוע פעילויות תוכן שעלולות להוות סכנה מכל סוג שהוא כגון: פעילויות אש (כגון ג׳אגלינג), מופעי קרקס ולוליינות או כל פעילות מסוכנת אחרת, הנך נושא.ת באחריות מלאה ובלעדית לכל הקשור אליה, ועלייך לקיים פעילות זו תוך הקפדה מלאה על בטיחותך ובטיחות המשתתפים. אם במהלך האירוע בחרת להשתתף בפעילות מסוכנת מכל סוג שהוא, הנך עושה זו באחריותך המלאה בלבד.

6.5 בטיחות – כללי

במהלך כל האירוע עליך לפעול על פי הוראות הבטיחות שיופצו ויפורסמו בקשר לאירוע, וכן להישמע לכל הוראות בטיחות אחרות ו/או נוספות ככל שיימסרו לך על-ידי המארגנים בכל דרך שהיא.לידיעתך, המארגנים או מי מטעמם עשויים להורות לך לתקן, להסיר או להפסיק כל סיכון בטיחותי ושומרים לעצמם הזכות לפעול באופן מיידי לתיקון או להסרת כל דבר המהווה סכנה לשלום הציבור ולא יהיו לך כל טענות בקשר לכך. כמו כן, למארגני האירוע הזכות לחייב אותך בהוצאות הכרוכות בתיקון או פינוי המפגע הבטיחותי.

7. מתנדבים; השתתפות

כחלק מערכי קהילתנו, אנו מעודדים מאמץ קהילתי והשתתפות. ההנחה הבסיסית היא שיצירה משותפת בונה חיבור אנושי ושותפות קהילתית. זאת כמובן מעבר לאפשרות ליצירה בקנה מידה גדול יותר. התנדבות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע, והמתנדבים הם אלו שמאפשרים את קיום האירוע.

שים לב!התנדבותך לטובת העמותה ו/או במסגרת האירוע אינה מכוסה ע”י חוק הביטוח הלאומי.


 

8 מודעות לסיכונים, ויתור ושחרור

8.1 סיכונים באירוע

המארגנים יעשו ועושים כל שביכולתם לנהל את בטיחות האירוע מכל היבטיו ופועלים ויפעלו באירוע בהתאם לתנאי רישוי האירוע והחוק. אולם, מאחר והאירוע הנו רב משתתפים וסיכונים, ידוע לך כי ייתכנו בו סיכונים רבים. לפיכך, ברכישת כרטיס לאירוע ובהשתתפותך בו את.ה מאשר.ת את הבנתך וידיעתך לכך כי במהלכו את.ה עשוי.ה לקחת חלק, בין כצופה, כמשתתפ.ת  או כעובר.ת אורח, בפעילויות שעלולות להיות כרוכות בסיכון לפציעה, נכות, מוות, אובדן רכוש או כל נזק אחר, העלולים להיגרם בין היתר כתוצאה מכל אחד מהגורמים שלהלן או שילוב ביניהם. 

8.2 ויתור ושחרור

לנוכח האמור לעיל, ברכישת כרטיס ובשימוש בו לשם כניסה לאירוע, ו/או השתתפותך בפועל באירוע באופן כלשהו, הנך מתחייב.ת ומצהיר.ה בשמך ובשם כל מי מטעמך כדלקמן:

את.ה האחראי.ת הבלעדי.ת לכל מה שיקרה לך באירוע, בקשר או עקב השתתפותך בו.

את.ה מבינ.ה ויודע.ת שבאירוע יוצגו עבודות אמנות, מיצבים, מחנות נושא, אירועים ומופעים, 

אשר אינם באחריות או בבעלות המארגנים, ולפיכך, את.ה מודע.ת לכך ונוטל.ת על עצמך את כל הסיכונים שיכולים להיות קשורים בהשתתפותך בהם בכל צורה שהיא.

את.ה משחרר.ת את המארגנים וכל מי שפועל בשמם או מטעמם מכל אחריות לאיזשהו 

נזק שייגרם לרכושך או לך באירוע.

את.ה מתחייב.ת לשפות את המארגנים, כל מי שפועל מטעמם, וצדדים שלישיים על 

כל הוצאה שתיגרם להם בקשר לנזק שנגרם על ידך באירוע, כתוצאה מהסיכונים וגורמיהם המפורטים לעיל.

את.ה מצהיר.ה כי הנך במצב בריאות פיזי ונפשי המאפשר את השתתפותך באירוע. 

 

9 כללי

9.1הינך מאשר.ת למארגנים לשלוח לך עדכונים והודעות באמצעות חשבון הדוא”ל (e-mail) שציינת בעת רישום/עדכון הפרופיל שלך באתר העמותה, ובכלל זה עידכונים, שינויים ותוספות לתנאים אלה, אשר יחולו עליך עם דיוורם כאמור והינך מתחייב.ת להתעדכן בהם ולהישמע להם. הוראות תנאים אלה יהיו תקפות גם לגבי עדכונים שידוורו לך כאמור.

9.2 במידה ויגיע למארגנים מידע כי פעלת באירוע כלשהו בעבר, או שהינך מתכוון לפעול באירוע בניגוד לעשרת העקרונות ו/או בניגוד לתנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט, לבטל את כרטיסך ו/או זכות השתתפותך באירוע. במקרה כזה תהיי.ה זכאי.ת להחזר מחיר הכרטיס עקב ביטולו, ולמעט החזר זה לא תהיי.ה זכאי.ת לכל פיצוי אחר/נוסף עקב ביטול כאמור.

9.3 במידה ותפר.י במהלך אירוע בו הינך משתתפ.ת איזשהו תנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפעול כלפיך על פי שיקול דעתה המוחלט בכל אחת או יותר מהדרכים הבאות, וללא כל חבות כלשהי כלפיך בשל כך:

להפסיק את השתתפותך באירוע ולהרחיקך אל מחוץ לשטח האירוע באופן מיידי.

לדרוש תיקון ההפרה/פגיעה על ידך על כל המשתמע מכך.

לאסור עליך ולמנוע ממך השתתפות בכל אירוע אחר, לפרק זמן קצוב או בכלל, ו/או 

להקפיא או לבטל את רישומך כבעל פרופיל באתר העמותה.

סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לאירוע ולתקנון זה תהא בבית המשפט המוסמך שבמחוז תל אביב – יפו.

 

הנני מאשר.ת כי קראתי והבנתי את התנאים שלעיל ואני מתחייב.ת לעמוד בהם במלואם, וכי אני מוותר.ת על כל טענה לאי ידיעת תנאי כלשהו מהם. ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאים אלה כאמור, לא היו המארגנים מסכימים להשתתפותי באירוע מלכתחילה. אם הגעתי לאירוע עם ילדיי, הנני מאשר.ת כי  בתור האפוטרופוס.ית הטבעי.ת את כל האמור בתנאים אלה, ומסכימ.ה עבורם ובשמם לכל האמור בו . הננני מאשר כי יש בידי טופס הסכמה הורית בו שני ההורים של הילד נתנו את הסכמתם המפורשת לתנאי ההשתתפות. 

.Participation Terms and Conditions

english

1.    Preface

The following conditions constitute a legal agreement for all intents and purposes between the Midburn Association (RA 580567600) and/or any of its organizers, and any individual who owns a profile in the Association’s website or purchases a ticket to an event organized by the association.

Please read the following terms and conditions carefully and thoroughly. In the case you disagree with any of these terms and conditions, you are hereby required not to attend the event.  

Please note that your participation in the event constitutes an absolute and unconditional agreement to all the following terms and conditions.

Any reference herein of “participant(s), whether singular or plural, also includes their children, minors under their care and/or anyone else who accompanies the participant and for whom the participant assumes full responsibility. This agreement supersedes any content presented on the website, which may stand in contradiction to these terms and conditions.

1.1.           The Ten Principles guiding personal conduct

Residents of the city create, behave, participate and conduct themselves in keeping with the Ten Principles. You are required to read the Ten Principles prior to attending the event, and to conduct yourself accordingly during the event and during any other activity relating to the event construction, duration and disassembly.

1.2.           Physical conditions

Please note that the event may take place in open air, and under various weather conditions that may be harsh or extreme, according to the location and the season. Moreover, it is prohibited for the participants to perform any kind of trade or barter in the event, and hence you must independently take care of yourself, your health and your living conditions. You are required to provide yourself with shelter and protection from the elements, as well as enough food and water to last for the duration of the event, and any other provisions you might need for yourself.

On the website you can find more information which will help you to get ready for the event, as well as a general Survival Guide. You are required to read this guide and use it to prepare for the event.

2.    Personal Responsibility      

2.1.           Keep safe!

First and foremost - Watch yourself! Be aware of the demands of your body, watch your safety and the safety of those around you. Watch out for anything else that might harm you.

2.2.           Keep yourself healthy!

By participating in the event you hereby confirm and declare that you are healthy and able to participate in the event and in any activity it entails and that you are not forbidden by any physician to participate in the event or in any kind of activity in the event. If at the time of the event you will not be in good health that allows you to safely take part in it, you are required not to attend the event.

2.3.            Watch your kids!

Minors under the age of 18 are invited to participate in the event, provided both parents give their consent. They must also be accompanied by at least one parent during the event. You are personally required to keep the safety of your children throughout the event. For your information, in certain compounds in the event there will be activities which may not be suitable for children. You are requested to remain alert and be responsible for the content or activities your children are exposed to during the event.

By law it is prohibited to serve alcohol to minors under the age of 18. It is your responsibility to make sure that your own children do not have access to alcohol.

These terms and conditions apply to both you and your children, and by bringing them to the event, you affirm this agreement also for them as their legal guardian. You also approve that they have the consent of both their parents to attend the event. If any of the two parents does not accompany the minor, a Parental Consent Form must be signed by both parents.  

2.4.            Watch the environment!

You are personally responsible for the cleanliness of your surroundings for the entire duration of the event, and especially when the event ends.

You must take back with you any equipment, material or waste, whether you brought it with you or it accumulated in your area while staying in the event. You must take everything out of the event in such a way that there is no trace you were there.

As part of your participation in the event you are also asked to contribute from your time and help clean the city during and after the event.

2.5.            Watch over your belongings!

You are personally and exclusively responsible for anything you bring with you into the event. We recommend marking your belongings with your name, email, phone number and camp location, as well as keeping your valuable items under supervision or in a safe location. The organizers are not liable for any loss, theft or damage to your belongings.

3.     Entering and Exiting the Event

When entering the event, you will meet the “Gaters” who will assist you in realising your ticket and help you with entering the city.

3.1.           Using your ticket

Your entrance and the entrance of your children is dependent upon:

3.1.1.       Presenting a valid ticket for each participant.

3.1.2.       Presenting an identity document such as social security card, driver’s licence or passport.

Attention: The ticket is personal and is not transferable without prior written permission from the organizers. 

 3.1.3.      Enforcement

3.1.3.1 An individual identified within the event without a valid ticket will be immediately removed from the event.

  3.1.3.1 An individual infiltrating the event inside a car, trunk, or any other method, will be immediately removed from the event, along with his companions, whose tickets, even if valid, will be cancelled.  

3.1.3.1 An individual,along with his collaborators, who unlawfully infiltrated the event will be banned from participating in 3 following events organised by the Association. 

A “collaborator” is a participant which in any way aided an individual in unlawfully infiltrating the event. 

3.2.           What you are not allowed to bring

3.2.1.       Animals - It is prohibited to bring any animals or pets to the event, excluding guide dogs for the blind.

3.2.2.       Any type of hazardous, poisonous, dangerous or any other material prohibited by law.

3.2.3.       Any type of weapon is prohibited by law in the event, please note that this also applies to persons with a permit to carry a firearm. There will be no place to deposit your firearms in the event.

3.2.4.       Drugs - It is prohibited by law to bring any form or type of illegal drugs into the event.

3.2.5.       Any other item or material which may be prohibited by regulatory authorities.

3.3.           Search acceptance

The organizers or Israeli Police are allowed to perform a search on you and at the vehicle in which you arrived in order to check that you do not possess anything prohibited by law or by these terms and conditions, as well as to ensure that all of the passengers have a valid entrance ticket. Refusal of cooperation with such measures may deny you entry to the event.

3.4.           Wearing the Midburn bracelet

When entering the gate, volunteers will provide you with a bracelet. Minors under the age of 18 will be provided a differently colored bracelet that stands out from the rest of the participants, among other reasons, to help enforce the ban on serving alcohol to minors. Each participant must wear the bracelet for the entire duration of the event. Wearing the bracelet is mandatory, and participants who are caught without it may face expulsion from the event.

3.5.           Accessibility for disabled participants

People with disabilities are invited to attend the event. The organizers will strive to provide the maximum possible access for disabled participants, taking into account the physical conditions, and as guided by the law.

3.6.           Leaving the event area

Leaving the event area will be allowed only through the exit route in the gate of the city. Please note that if you leave the temporary city and want to return, you may have to wait in the entrance line and re-enter the exact same way you had entered for the first time. (including presenting your ticket, displaying a bracelet, identification and possible search of the vehicle).

4.     Code of Conduct in Midburn

4.1.           Inclusion and Tolerance

Radical self-expression comes from the uniqueness of the individual. You may determine the characteristics of your own uniqueness. However, in order to allow other participants to fully experience and enjoy the event you must respect the rights and freedoms of all of the other participants with inclusion and tolerance.

4.2.           Zero tolerance to violence

The organizers of the event have a zero tolerance policy towards violence of any type, whether it is physical, verbal or behavioral. If you are harmed by another participant during the event, it is your responsibility to report this to the authorities.

The organizers retain the right to remove any violent participant from the event, and ban them from attending future events.

4.3.           Radical Self Expression

It is important that you know that some of the participants in the event may behave differently or dress in another way than their every-day clothes, according to each person’s individual self-expression. This self-expression may include among other things also partial or full nudity. By signing this you are confirming that you choose to willfully and knowingly  participate in such an event.

4.4.           Sexuality, sexual expression, and boundaries

Radical self-expression, whether related to nudity or sexual appearance, must not be viewed as an acceptance or invitation to physical contact or any other offensive sexual act. For your information - sexual harassment or any act intended for sexual stimulation, satisfaction or abuse of another person without their consent is strictly prohibited by the guidelines of the association. The association will handle such behavior according to its procedures for handling sexual harassment. These procedures are a binding part of these terms and conditions. By participating in the event, you are also subject to the Israeli Law for the Prevention of Sexual Harassment, and may be prosecuted accordingly if suspected of such acts. 

If you were harmed by a participant of the event, you are encouraged to report it to the authorities, and also inform the person in charge of safe space in Midburn events at the following mail: safespace@midburn.org .

4.5.           Prohibited activity 

Any political or commercial activity, which may include advertising, distribution of ideological content, waving flags, presentation of commercial or political signage, raising support for political parties or other ideological organizations, is strictly prohibited.

4.6.           Rangers

The Temporary City will have teams of Rangers. The Rangers are volunteers who are trained to bridge over and help to solve conflicts that may arise between participants in the event. The Rangers also help to protect the safety, peacefulness and quality of the experience of the event. The Rangers are not part of the law enforcing authorities and they do not involve themselves in cases that may be in violation of the law. The Rangers patrol the city 24 hours a day and are recognized by a khaki colored vest with the Rangers patch. You are requested to listen and obey their directions.

4.7.           Keeping law and order

The event takes place in the State of Israel and therefore the laws of Israel fully apply to you during the entire event. It is your responsibility to uphold the law and civic order and observe the directions given by authorities or the organizers of the event. Failure to comply with the directions of the security forces and/or the organizers may bring to your expulsion from the event.

5.     Photography and Documentation (videos and stills)

5.1.           Photography in the event

As a rule, the temporary city creates a space that enables participants to behave and express themselves in any unique way they may wish. To ensure the free expression and privacy of everyone, we recommend to leave the camera in a safe place and experience the event in a more present way rather than through the lens of the camera.

5.2.           Rules of photography

Photography is sometimes an inevitable part of the experience of many participants. In order to enable documenting the event while giving the opportunity for everybody to fearlessly express themselves, photography in the event is allowed for either authorized persons, or other photographers who will be subject to the rules set forth in this section (the "Rules of Photography"), as well as to the provisions of the law:

5.2.1.       Photography will be for personal use of the photographer and the photographed person specifically. Photography for any other purpose is strictly forbidden.

5.2.2.       You are required to receive explicit consent from the participants identifiable in the frame, and to avoid any filming that may harm personal privacy. 

5.2.3.       You may not publish or spread images of any participant in any form of media or network, internet web sites, blogs and social networks, where the participant may be recognized without their explicit consent.

5.3.           Authorized photographers in the event

During the event photos may be taken by authorized photographers, who are wearing a special badge. These photographers will be trained and approved by the Media Department of the association and will strive to avoid harming the privacy of participants and the nature of the event while taking pictures and publishing them. The provisions concerning the photographs of authorized photographers are different from the usual rules of photography. These photographers will be compliant with the rules and regulations which are issued to them, and they will be able to post pictures even without the explicit permission of the subject.

As a participant in the event you hereby authorize the Midburn Association to use photos of you, taken by authorized photographers, in order to promote the goals of the association, including use in the website and social networks. However, if you see a picture of you which you think violates your privacy, please contact us and we will remove it.

If you are either a journalist, artistic photographer, a documentarist, or if you want to take photos for publishing in public for any reason and/or if you wish to film using drones during the event, or if you would like to volunteer to be a photographer for the production of the event, you may apply for approval by contacting the Media Department via e-mail at gallery@midburn.org .

5.4.           Violating photography rules

Please note that the Rules of Photography are a mandatory condition for your participation in the event and with your consent to these regulations you undertake to meet them without reservation. Violating any of the Rules of Photography is against community spirit and may greatly harm the event, the organizers and other participants. Therefore, the Association will take any action necessary to prevent such violations.

5.5.           Agreed reparations for publishing images contrary to the “Rules of photography”

Be aware that in any case where you will advertise, publish or show on internet web sites, social networks or any social media, images which were taken against the Rules of Photography, you may be sued for compensation by the organizers of the event and by any other participant who might be harmed by the images.

As you know and understand the damage you may cause to the organizers of the event by breaking the rules of photography, specifically publishing images not in accordance with the Rules of Photography, you hereby declare and commit to the organizers of the event that in the case that you publish such images, you will compensate them for any damages they may incur with a sum agreed upon beforehand of 50,000 New Israeli Shekels for any image or publication. You affirm that this sum is reasonable and acceptable, and that you will be required to pay the full amount without the prior need of the organizers to prove the amount of damages. This agreement does not preclude the organizers from claiming higher compensations in accordance with the nature of the violation.

6.     Safety in the event

6.1.           Safety above all

The event organizers consider safety a top priority and an essential condition for the establishment of the temporary city and the event at large. Each participant has full responsibility not to endanger anyone else in his actions. You are required to be alert to the risks that exist in your environment and take action to prevent and/or remove them, and if necessary, to immediately alert the organizers.

6.2.           Camp safety

The establishment of a tent or camp in the temporary city may be accompanied by many safety risks, and potentially hazardous objects such as poles, stakes, large shading, tools, etc. You should pre-plan and take into account all safety issues, and are personally responsible for the safe establishment, maintenance, and dismantling of your tent\camp. You must bring with you everything needed for a safe and responsible construction and stay, while preventing risks throughout the duration of the event.

6.3.           Installations and theme camp safety

The establishment of a Theme Camp or an art installation in the temporary city may be accompanied by additional safety risks. Therefore, if you participate in the construction of an art installation or Theme camp, you should plan ahead and take into account every possible safety aspect of it. It is your responsibility to take care of and bring with you all that is necessary for the construction, dismantling and maintenance of the installation or activity safely and responsibly, while preventing any risk to you and other participants throughout the event. Please note that taking part in an activity, or interacting with any installation is under the sole responsibility of the participant.

6.4.           Activity and content safety

If you plan to host activities during the event that may pose danger of any kind, such as fire activities (e.g. juggling), circus and acrobatics or any other dangerous activity, it is your full responsibility to be very strict with your personal safety and the safety of other participants.

If you choose to participate during the event in hazardous activities of any kind, you do this at your own risk.

6.5.           Safety above all

During the event, you should act according to the safety instructions that will be published ahead of the event, and follow any instructions that will be delivered to you in any way by the organizers.

Please note that the organizers and their representatives may instruct you to correct or remove any safety hazard and reserve the right to take immediate action to correct or remove anything that constitutes a danger to the public. You agree to immediately comply with such orders without any objections. Additionally, the organizers of the event have the right to charge you for expenses incurred for correcting or removing the safety hazard.

7.     Volunteers and Participation

As part of our community values ​​, we encourage community effort and participation. The basic premise is that joint creation builds human connection and partnership. Volunteering is an inseparable part of Midburn experience and the volunteers are those who enable the existence of the event by building the city, operating it and eventually disassembling it. 

Please note that your volunteering activity throughout the event is not covered by the Israeli National Insurance Law.

8.     Awareness of Risks

8.1.           Risks

The event organizers will do everything in their power to manage all aspects of safety during the event in accordance with the law and the license terms. However, considering the amount of participants and possible risks, you acknowledge the existence of risks, and by purchasing a ticket you confirm knowing and understanding that during the event you might be a part of possibly dangerous activities either as a participant, a viewer or a bystander. These activities might involve the risk of injury, disability, death, loss of  possessions or any other possible damage that may happen as a result of any of the following causes or a combination of some of them:

8.1.1.       Actions or lack thereof, errors and innocent mistakes done by the organizers, volunteers and other participants.

8.1.2.       The conditions and limitations of the event, including the equipment in use.

8.1.3.       Weather and temperature conditions.

8.1.4.       The state of the other participants.

8.1.5.       Other unforeseeable risks.

8.2.           Waiver and Release

Given the above, in purchasing a ticket and using it to enter the temporary city, and/or actively participating in the event in any way, you commit and declare on your behalf, and on the behalf of anyone under your responsibility such as underaged minors, the following:

8.2.1. I am solely responsible for all that may happen to me during the event or as a result of participating in it.

8.2.2. I understand and acknowledge the event will feature works of art, installations, theme camps, events and performances, which are not under the responsibility or ownership of the organizers and therefore I am aware of and knowingly undertake all risks that can be associated with my participation in any manner.

8.2.3. I release the organizers and all those acting on their behalf of any responsibility for damages caused to me or my possessions during the event .

8.2.4. I will undertake to indemnify the organizers, their agents ,or third parties for any expense incurred on them due to damages caused by me during the event as a result of the risks listed above.

8.2.5. I hereby declare that no physical or mental health issues prevent me from attending the event. 

9.     General

9.1.           E-mail updates

You authorize the organizers to contact you via the email address you have provided at time of purchasing the ticket, concerning updates, news, and changes to these terms and conditions which will immediately apply to you, and you commit to stay informed in this manner and adhere to any of the updates.

9.2.           Involuntary cancelation

In the event of the organizers receiving information that you have previously violated, or intend to violate the Ten Principles or the event Terms and Conditions, the organizers reserve the right to cancel your ticket or your entitlement for a ticket at their sole discretion. In such a case, you will be eligible only for a refund for the price of the ticket, without any additional / further compensation whatsoever.

9.3.           Violations of the Terms and Conditions

In case you violate any of these Terms and Conditions, the organizers will be entitled to act in any or several of the following ways at their sole discretion, and with no further liability:

9.3.1. Immediately terminate your participation in the event and remove you from the event area.

9.3.2. Require you to mend your violation with all that implies.

9.3.3. Prevent you from participating temporarily or permanently in other events by the association and\or cancel or suspend your profile in the association’s website.

9.4.           Jurisdiction

The local jurisdiction for all legal matters concerning this event will be the Tel-Aviv District Court.

  Acceptance of Terms and Conditions

I hereby confirm that I have read and understood the Terms and Conditions and promise to fulfill all the conditions, and renounce all claims of not knowing the Terms and Conditions. I am fully aware that without agreeing to oblige to these terms, my participation would not have been approved by the organizers of this event. If I arrive at this event with my children, I hereby confirm and accept all the terms in this document on their behalf, as their legal guardian, and approve that both parents gave their consent by signing the Parental Consent Form.

bottom of page