https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

תנאי השתתפות באירועי עמותת מידברן 

תקנון ותנאי השתתפות באירועי עמותת מידברן

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לכלל המגדרים.


 

1.

מבוא

1.1

תנאים אלו מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין מידברן ע.ר. 580567600 ("מארגנת האירוע") ו/או מפיק  מטעמה (העמותה ו/או המפיק יכונו להלן ביחד ולחוד: "המארגנים״), ובין כל אחד ואחת מבעלי הפרופיל הרשומים באתר העמותה ו/או רוכשי כרטיסים בכל הנוגע להשתתפותו באירוע כלשהו המאורגן ע”י העמותה ("אירוע/ים״). הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתנאים אלה. 

במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, הינך נדרש לא להשתתף באירוע.

1.2.

כל התייחסות בתנאים אלה למשתתף, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את 

ילדיו הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו לאירוע, ואשר המשתתף אחראי עליו ו/או להתנהגותו. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאים אלה ובין האמור במקום אחר כלשהו , לרבות באתר האינטרנט, יגבר האמור בתנאים אלה.

1.3

בכל מקום בו יוזכר "האירוע״ או ״העיר״, הכוונה על פי ההקשר היא גם לתקופת הקמת העיר ופירוקה.

1.4

רכישת כרטיס כניסה לאירוע מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל האמור בתנאים אלה.


 

2.

מהו אירוע מידברן?
מפעם לפעם, מתכנסים אלפי אנשים בנגב המדברי ליצור את מידברן העיר, המוקדשת לקהילה, אמנות, ביטוי עצמי, והסתמכות עצמית (להלן ״העיר הזמנית"). לכור ההיתוך הזה של השתתפות ויצירתיות, כולם מוזמנים.  מידברן הינו פרויקט ייעודי וייחודי לחברי קהילת מידברן וקהילת ברנינג-מן בישראל ובעולם, המתקיים במתכונת המבוססת על אירוע Burning Man בנבאדה, ארה”ב. הפרויקט מבוסס על הקמה וקיומה של עיר ארעית למשך מספר ימים, ובסיומם פירוק העיר, פינוי כל חומר שלא שייך למקום והחזרת שטח העיר והסביבה למצבם הטבעי.
העיר הזמנית מבוססת על תוכן ועשייה של חברי הקהילה ועל עשרה עקרונות שמנחים ומובילים אותה. 

כל הנוצר ומתרחש בה הנו פרי יצירה, בנייה, פעילות והשתתפות שלך ושל חבריך המשתתפים באירוע.

הנך נדרש לקרוא את עשרת עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם וכלפי כל יתר המשתתפים במשך כל זמן נוכחותך במתחם האירוע, כולל בתקופת הקמתו וארגונו או פירוקו, במידה והינך נוטל בהם חלק. יודגש כי המארגנים לא אחראים לתכנים, גם אם אישרו את קיומם.

כמו בכל עיר אחרת, יש בעיר הזמנית מערכת תשתיות חיוניות, ושירותים קהילתיים הכוללים: תכנון עיר, שירותי חירום ורפואה, מחלקות לבטיחות וביטחון, תברואה וכדומה, וזאת בכדי ליצור ולהפעיל מספיק שירותים ותשתיות התומכים במבנה האורגניזם האזרחי הנוצר ברובו על-ידי מתנדבים. השאר תלוי בך.

 

3.

עשרת העקרונות להתנהלות אישית באירוע

כל משתתפי האירוע, יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות של עמותת מידברן. הנך נדרש לקרוא את עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם וכלפי כל יתר המשתתפים במשך כל זמן נוכחותך במתחם האירוע, כולל בתקופת הקמתו, ארגונו או פירוקו, במידה והינך נוטל בהם חלק.

 

 

 

 

4.

אחריות אישית

4.1.

שמור על בטיחותך! קודם כל – שמור על עצמך! הקשב לצרכיך ולדרישות גופך, שמור על בטיחותך 

ובטיחות הסובבים אותך ושים לב לכל דבר העלול לסכן את שלומך.

4.2.
שמור על בריאותך! בהשתתפותך באירוע הנך מאשר ומצהיר כי אתה כשיר ובריא ויכול להשתתף 

באירוע ובכל פעילות הקשורה בו, וכי לא נאסר עליך על-ידי כל רופא לעסוק באירועים או בפעילויות מסוג זה. אם במועד האירוע לא תהיה במצב בריאותי המאפשר לך להשתתף בו, הנך נדרש שלא להגיע אליו.

4.3.
שמור על הילדים! ילדים מתחת לגיל 18 מוזמנים להשתתף באירועים הפתוחים לקטינים לאחר מתן 

הסכמת שני ההורים (ללא קשר להיותם נשואים או גרושים). במהלך האירוע על הילד להיות  בליווי הורה בלבד. מוטלת עליך החובה לשמור על בטיחות ילדיך באופן אישי בכל מהלך האירוע, והאחריות המלאה להשתתפותם, נוכחותם או צפייתם בפעילויות השונות שיתקיימו באירוע.

לתשומת ליבך, על-פי החוק חל איסור להגיש אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 18.

למניעת ספק, תנאי השתתפות אלה חלים במלואם על ילדיך, ובהביאך אותם לאירוע הנך מאשר תנאים אלה גם עבורם כאפוטרופסם הטבעי. והנך מאשר כי שני ההורים נתנו הסכמתם להשתתפות הילד.

4.4.
שמור על הסביבה! הנך אחראי באופן מוחלט לניקיון סביבתך לאורך כל האירוע ובמיוחד עם סיומו. 

עליך לקחת עמך כל ציוד, חומר או פסולת, בין שהבאת עמך ובין שהצטברו לך בעת שהותך באירוע באופן שבו לא יישאר כל סימן לכך שהיית שם.

כחלק מהשתתפותך באירוע, הנך מתבקש לתרום מזמנך ולקחת חלק בניקיון בעת האירוע ובסיומו.

4.5.

שמור על חפציך! הנך אחראי באופן אישי ובלעדי על כל הציוד והרכוש שאתה מכניס איתך לאירוע. אנו ממליצים לך לסמן את שמך, מספר טלפון, כתובת דוא”ל על חפציך. כמו כן דאג להשאיר חפצים יקרי ערך תחת השגחה או במקום בטוח. המארגנים לא יישאו בכל אחריות על אובדן או נזק שייגרם לרכושך.


 

5.

רכישת כרטיס וביטול עסקה

5.1.

תשלום על כרטיס יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות 

מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה. העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.

5.2.

ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי –  17/10/2023  (להלן: "מועד תחילת האירוע").

לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. 

5.3.

ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, עד יום 31/08/2023 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% (חמישה אחוז) ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

5.4.

ככל  והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, בתקופה שבין יום  01/09/2023  ועד יום  16/10/2023 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול והשתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה, ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

5.5.

ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, בתקופה שבין יום  17/10/2023  ועד יום  05/11/2023 בחצות יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון, בסך הכולל של – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

5.6.

ככל והאירוע יתבטל מיום 06/11/2023 ואילך, ו/או יופסק, מכל סיבה שהיא, לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר. ולרוכש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי כך.

5.7.

למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .

5.8.

הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה אך ורק בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה, וזאת, עד ולא יאוחר מיום 31/10/2023 לאחר מועד זה, לא תותר העברת כרטיסים.


 

6.

כניסה ויציאה מהאירוע 

בעת כניסתך לאירוע סביר שתפגוש את מתנדבי השער ("גייטרים") אשר יסייעו לך במימוש הכרטיס שבבעלותך ובתהליך כניסתך לאירוע.

6.1.

כניסת משתתפים לאירוע תתאפשר ממועד פתיחת השערים, כפי שיפורסם. 

6.2.

כניסה מוקדמת לאירוע תתאפשר למשתתפים מורשים כגון: צוות ההפקה, צוות מפ”צ (מחלקת פרויקטים ציבוריים), למשתתפים בהקמת מחנות נושא, למקימים מיצב אמנות, למתנדבים שונים וספקים מורשים, שכניסתם המוקדמת אושרה מבעוד מועד על-ידי צוות ההפקה ופרטיהם הועברו למחלקות כרטוס ושער. אישור הגעה מוקדמת יהיה כפוף למילוי הנחיות מחלקות כרטוס ושער.

6.3.

הכניסה מותנית בהצגת כרטיס כניסה אישי, זיהוי המשתתף באמצעות תעודת זיהוי והתאמה בין תעודת הזיהוי לפרטי הרוכש המופיעים בכרטיס. ללא התאמה בין הללו – לא תתאפשר כניסה.

6.4.

הכרטיס הוא אישי. לא ניתן להעביר כרטיס לאדם אחר, אלא באישור המארגנים מראש ובכתב, ככל שיבחרו לאשר זאת, ובכפוף לסעיף 3.7 לעיל.

6.5.

מה אסור להכניס לאירוע?

6.5.1.

בעלי חיים – חל איסור על הכנסת בעלי חיים לאירוע מכל סוג למעט כלבי נחייה לעיוורים.

6.5.2.

כל סוג של חומר מסוכן, רעיל, מזיק או אסור על פי החוק.

6.5.4.

כל כלי נשק – הכנסת נשק קר או נשק חם למתחם האירוע אסורה בהחלט. לידיעתך, איסור 

הכנסת כלי נשק חל אף על מחזיקי נשק ברישיון. לא תהיה עמדת הפקדת כלי נשק באירוע.

6.5.5.

סמים – חל איסור על הכנסת סמים מסוכנים כהגדרתם בחוק.

6.5.6.

כל פריט או חומר שהכנסתם תיאסר ע”י גורמי הרישוי המוסמכים.

6.6.

הסכמה לבידוק בכניסה - המארגנים ו/או משטרת ישראל רשאים לבצע בידוק בכליך ו/או בכלי הרכב עמו הגעת, על מנת לבדוק כי אין ברשותך דברים אסורים על פי חוק או תנאים אלה, וכן על מנת לוודא כי לכל הבאים כרטיס כניסה בתוקף. הנך מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הנ”ל. אי שיתוף פעולה עם בידוק שכזה עלול להביא לכך שתימנע כניסתך לאירוע.

6.7.

ענידת צמיד - בעת כניסתך לאירוע יענדו מתנדבי השער צמיד על ידך. ילדים מתחת לגיל 18 (באירועים שהשתתפותם מותרת) יקבלו צמיד בצבע שונה ובולט אשר יבדילם משאר המשתתפים, בין היתר להקלה באכיפת האיסור בהגשת אלכוהול לקטינים. על כל משתתף לענוד את הצמיד במהלך כל האירוע. 

מובהר בזאת כי משתתפים שייתפסו ללא צמיד יורחקו מהאירוע מיידית.

6.8.

הגבלות תנועה ומיקום

6.8.1.

חל איסור מוחלט להחנות כלי רכב, לרבות קרוואנים ו/או להקים קמפינג מחוץ לשטחים המיועדים 

לכך.

6.8.2.

לידיעתך, בשטח העיר הזמנית אסורה תנועת כלי רכב (למעט כלי רכב מורשים). לפיכך, 

אם תותר חניית רכבים בתחום העיר הזמנית, לא יתאפשר לך להזיז את רכבך עד לגמר האירוע. 

6.9.

נגישות האירוע למשתתפים עם מוגבלויות - אנשים עם מוגבלויות מוזמנים להשתתף באירועים. 

המארגנים יפעלו  על מנת להנגיש את האירועים ותוכניהם ככל האפשר, על פי מיקום האירוע והתנאים הקיימים בו, ובכפוף להוראות החוק.

6.10

יציאה ממתחם האירוע

6.10.1

לידיעתך, חל איסור מוחלט להיכנס עם רכב לשטח העיר לצורך העמסת ציוד בטרם סיום 

האירוע. במקרה שתזדקק לכך באופן חריג, עליך לתאם עם מארגני האירוע את אופן הכניסה ולפעול על פי ההנחיות. המארגנים אינם חייבים מתן אישור מסוג זה.

6.10.2

היציאה ממתחם האירוע תתאפשר אך ורק דרך שערי היציאה. לידיעתך, אם יצאת ואתה מבקש לשוב לאירוע, ייתכן כי יהיה עליך להמתין בתור הכניסה ולבצע כניסה חוזרת בדיוק באותו האופן בו נכנסת לאירוע לראשונה, כגון: כניסה בזמני הכניסה המותרים בלבד, הצגת הכרטיס ו/או הצגת הצמיד, הזדהות ומתן אפשרות לביצוע חיפוש בכליך/רכבך, או כל חלק מהנ”ל.


 

7.

כללי התנהגות באירוע

7.1.

הכלה וסובלנות - ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. אתה יכול לקבוע ולהגדיר את 

מאפייני הייחודיות שלך, אך כדי לאפשר לך ולמשתתפים האחרים לחוות את האירוע במלואו ובהנאה מירבית, עליך לכבד את זכויותיהם וחירויותיהם של כל המשתתפים האחרים בהכלה ובסובלנות.

7.2.

אפס סובלנות לאלימות - מארגנת האירוע דוגלת במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות, בין אם פיזית, מילולית והתנהגותית מכל סוג. במידה ונפגעת על-ידי משתתף באירוע באחריותך להתלונן בפני רשויות החוק.

7.3.

ביטוי עצמי מוחלט באירוע - חשוב שתדע כי חלק מהמשתתפים באירוע עשויים להתנהג או להתלבש בצורה שונה מהיום-יום, בהתאם לביטויים העצמי האישי, כגון התנהגויות אחרות מהמקובל או לבישת ביגוד שונה/חלקי. הנך מאשר כי בחרת להשתתף באירוע מתוך הבנה, ידיעה ורצון להיות באירוע כזה.

7.4.

מיניות, ביטויה ושמירת גבולות - אין לראות בביטוי עצמי מוחלט, אף אם הוא קשור במיניות מוחצנת, כהסכמה או כהזמנה למגע או לכל התנהגות מינית פוגענית אחרת. הטרדות מיניות פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים, עומדות בניגוד למדיניות העמותה, והיא לא תשלים עמן. העמותה תטפל במעשים כאלה על פי  נוהל לטיפול ומניעת הטרדה מינית, המהווה חלק מתנאים אלה לכל דבר ועניין ובעצם השתתפותך באירוע הנך כפוף לחוק למניעת הטרדות מיניות ונותן סמכות לממונה לפעול בהתאם. מעבר לאמור, הטרדה מינית היא מעשה פלילי ועילה לתביעה פלילית ונזיקין. אם נפגעת או נחשפת לפגיעה על-ידי משתתף באירוע, אנו ממליצים לך לדווח על כך לרשויות החוק ובמקביל ליידע את הממונה להבטחת מרחב בטוח באירועי מידברן במייל safe-space@midburn.org.

7.5.

פעילות אסורה - כל פעילות מסחרית ופוליטית מכל סוג, לרבות הפצת חומרים אידיאולוגים, פרסום, הנפת דגלים והצבת שלטים של גופים מסחריים, מפלגות וארגונים הפועלים במטרה להשפיע ולגייס תומכים – אסורה לחלוטין.

7.6.

נוודים - באירועי העמותה פועלים צוותי נוודים. הנוודים הנם מתנדבים אשר הוכשרו לפעול במטרה לגשר ולסייע בפתרון קונפליקטים שעלולים לצוץ בין משתתפי האירוע. הנוודים מסייעים לשמור על הביטחון, השלווה ואיכות החוויה של האירוע. לידיעתך, הנוודים אינם חלק מרשויות אכיפת החוק והם לא מתערבים ישירות בנסיבות המהוות עבירות על החוק. הנוודים מסיירים באירוע לכל ארכו וניתנים לזיהוי באמצעות גלימה בצבע חאקי עם סמל הנוודים. הנך מתבקש להישמע ולציית להוראותיהם.

7.7.

שמירה על החוק והסדר - חוקי המדינה חלים עליך במלואם במהלך כל האירוע.עליך האחריות לשמור על החוק ועל הסדר הציבורי ולהישמע להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים. אי ציות להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים עשוי להביא להרחקתך מהאירוע.

 

8.

צילום ותיעוד (סטילס ווידאו)

8.1.

הצילום באירוע - ככלל, כל אירוע מהווה מרחב המאפשר למשתתף להתנהג ולבטא עצמו באופן ייחודי. כדי שלא לפגוע בחוויותיהם ובפרטיותם של המשתתפים אנו ממליצים להשאיר את המצלמה במקום בטוח ולחוות באופן מיידי את האירוע באופן בלתי אמצעי שלא דרך עינית המצלמה.

8.2.

כללי הצילום - מכיוון שצילום הנו לעתים חלק בלתי נפרד מחווייתם של רבים מהמשתתפים, ובכדי לתעד את האירוע תוך מתן אפשרות לכל המשתתפים חופש לבטא עצמם ללא חשש, הצילום באירוע כפוף לכללים המפורטים בסעיף זה (להלן: "כללי הצילום") וזאת בנוסף להוראת כל דין:

8.2.1

הצילום יהיה לצרכים אישיים של המצלם או המצולם בלבד. צילום לכל מטרה אחרת אסור בהחלט.

8.2.2.

אין לצלם משתתפים ללא אישורם, ו/או בעירום, ו/או תוך פגיעה בצנעת הפרט.

8.2.3.

אין לפרסם או להפיץ תמונות של משתתף כלשהו בהן ניתן לזהות את המצולם, בכל אמצעי פרסום או תקשורת, אתרי אינטרנט, בלוגים ורשתות חברתיות, ללא אישורו המפורש לכך.

8.3.

צלמים מורשים באירוע - באירוע ייתכן ויפעלו צלמים מורשים אשר יענדו תג זיהוי מיוחד. צלמים מורשים אלו אושרו ע”י מחלקת התקשורת של העמותה והוכשרו להימנע מלפגוע בפרטיות המשתתפים ובאופי האירוע בעת שימושם במצלמה ובפרסום התמונות על ידם. על צילומיהם של הצלמים המורשים יחולו הוראות שונות  מכללי הצילום שפורטו לעיל, אולם בכל מקרה לא יוכלו לפרסם תמונות בו רואים את המצולם ללא הסכמתו המפורשת. 

8.4.

כמשתתף באירוע הינך מאשר לעמותה לעשות שימוש בתמונותיך שצולמו ע”י צלמים מורשים לטובת קידום מטרות העמותה לרבות באמצעות אתר האינטרנט והרשתות החברתיות. אם למרות זאת תראה בשימוש שנעשה בתמונה שאתה מצולם בה כפוגעת בפרטיותך, נא פנה לעמותה שתפעל להסירה.אם הנך עיתונאי או צלם אמנותי או מתעד דוקומנטרי או אם אתה מעוניין מכל סיבה לצלם תמונות לצורך פרסומן ו/או במקרה בו תבקש לצלם באמצעות מצלמת רחפת באירוע, וכן אם הנך מעוניין להתנדב ולהיות צלם מטעם הפקת האירוע, תוכל לפנות לקבלת אישורה מראש של מחלקת התקשורת באמצעות הדוא”ל gallery@midburn.org .

8.5.

הפרת כללי הצילום - כללי הצילום מהווים תנאי יסודי להשתתפותך באירוע ובאישורך את תקנון זה הנך מתחייב לעמוד בהם ללא כל סייג. הפרתם של איזה מכללי הצילום תהווה פגיעה חמורה ברוח האירוע ובקהילה ובכך עשוי להיגרם למארגנת האירוע ולמשתתפיו נזק כבד, והיא תעשה ככל הנדרש למנוע זאת.

8.6

פיצוי מוסכם על פרסום תמונות בניגוד לכללי הצילום - לידיעתך בכל במקרה בו תפרסם ו/או תפיץ ברבים ו/או באינטרנט ו/או ברשת חברתית כלשהי תמונות שצילמת בניגוד לכללי הצילום, אתה עשוי להיתבע על-ידי מארגנת האירוע ו/או על-ידי כל משתתף אחר שנפגע לפצותם על כך.

לנוכח ידיעתך והבנתך את הנזק שהנך עשוי לגרום למארגנת האירוע בהפרת כללי הצילום ובעיקר תוך פרסום תמונות בניגוד להם, ובפרט תמונות פוגעניות ו/או חושפניות ו/או פוגעות בפרטיות, הנך מצהיר ומתחייב כלפי מארגנת האירוע כי במקרה בו תפרסם תמונות כאלו, תפצה אותה בפיצוי המוערך ומוסכם על ידיך מראש בסך של 50,000 ש”ח בגין כל תמונה ו/או פרסום. הנך מאשר כי סכום זה הנו סביר והגיוני בנסיבות העניין וכי יהיה עלייך לשלם אותו אף ללא שמארגנת האירוע תידרש להוכיח את הנזק, מבלי לפגוע בזכותה לתבוע ולהוכיח נזק גבוה יותר.

 

9.

מייצבים ואמנות בעיר הזמנית

9.1

העיר הזמנית שאנו בונים מוקדשת לביטוי עצמי מוחלט ואמנות, מייצבים (art installation – כל סוג של פסל או אמנות המוצב באירוע), מיצגים, הופעות, מחנות נושא ותלבושות ייחודיות באירוע. זהו המקום המושלם לתת דרור ליצירתיות ולאפשר יצירה ללא גבולות וללא מגבלות. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.

9.2.

אם אתה מעוניין להקים מיצב אמנות באירוע, יהיה עליך להירשם ולקבל אישור מראש מהמארגנים ולפעול בהתאם להנחיותיהם – אנא פנה ל- info@midburn.org

9.3.

שריפת מיצב אמנות מותרת אך ורק באישור המארגנים מראש, ותחת ניהולם.

 

10.

מחנות נושא - Theme Camps

מחנות נושא הם חלק אינטגראלי מהמארג אשר יוצר את האירוע. בשונה ממחנות רגילים אשר נועדו לספק שירותים קיומיים לחבריהם (מגורים, מזון וכו’), מחנה נושא מספק גם מרחב המזמין משתתפים אחרים לבוא וליהנות מפעילויות תוכן מסוימות. כגון: מוזיקה, ריקודים, סדנאות, מרחב רגיעה, מרחב יצירה וכדומה.

במידה ואתה מתעתד להקים מחנה נושא, יהיה עליך לתכנן מראש ולקחת בחשבון כל היבט בטיחותי אפשרי בקשר אליו, באחריותך לדאוג ולהביא עמך את כל הדרוש לצורך הקמה, פירוק ואחזקת המחנה באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון למשתתפים ולאורחים בו.

 

11.

תנאי המחיה באירוע

לתשומת לבך, חלק ניכר מהאירועים מתקיים תחת כיפת השמים, בתנאי מזג אוויר שונים, שבחלקם יכולים להיות קיצוניים או קשים, ולעתים אף סופות חול ואבק.

כחלק מתרבות מידברן ועשרת העקרונות, חל איסור על סחר מכל סוג, כך שלא יהיה ניתן לרכוש דבר באירוע. לפיכך, עליך לדאוג לעצמך ככל הנדרש לך לצורך קיומך, רווחתך ושמירת בריאותך במשך האירוע, הכל פי תנאי האירוע, מיקומו ועונת השנה. הינך נדרש לקרוא בעיון את מדריך ההישרדות, ולהתכונן בעזרתו לאירוע.


 

12.

בטיחות 

12.1.

בטיחות מעל לכל - המארגנים רואים בבטיחות באירוע כערך עליון וכתנאי יסודי ומהותי 

לקיום  כל אירוע בכלל. על כל משתתף מוטלת אחריות מלאה שלא לסכן כל אדם אחר בפעולותיו. הנך נדרש “להגדיל ראש״ ולהיות ערני לסיכונים בטיחותיים הקיימים בסביבתך ולפעול למניעתם ו/או להסרתם, ובמידת הצורך להתריע בפני המארגנים על מפגעים באופן מיידי.

12.2.

בטיחות אישית – קודם כל שמור על עצמך! להזכירך, הנך מקים את ביתך הזמני במדבר ועל כן עליך להקפיד על שתיית מים מספקת בתנאים אלו. היזהר מחשיפה לשמש, הצטייד בביגוד חם בלילה, הקשב לצרכיך ולדרישות גופך, שמור על בטיחות עבודתך במהלך הקמתו ופירוקו של המחנה שלך; בלילה האר את עצמך ואת סביבתך בתאורה מספקת; שים לב לחפצים, יתדות, מיתרים ולכל דבר אחר העלול לסכן את שלומך.

12.3.

בטיחות המחנה/מאהל שלך – הקמת מחנה או מאהל בעיר הזמנית עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים רבים, כגון: יתדות, מוטות, בזנטים, רשתות הצללה ומתקנים אחרים שהובאו או יוקמו על ידך, שימוש בכלי עבודה, חשמל, גז, ואש או גורמי סיכון אחר הנובעים מהשהייה בו. בנוסף, בעיר הזמנית עשויים להיווצר תנאים קיצוניים ורוחות חזקות העלולות להעיף כל דבר שאינו מחובר ומאובטח כיאות ולהוות סיכון ומפגע בטיחות. עליך לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנות אלה.

12.4.

בטיחות מייצבים, מתקנים ומחנות הנושא – הקמת ו/או תפעול מחנה נושא או מיצב בעיר הזמנית 

עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים נוספים, כגון אך לא רק: נפילה, התמוטטות, התחשמלות, צפיפות, וכל סיכון אחר הנובע מהם. לפיכך, אם אתה מתכנן או משתתף בהקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא, באחריותך לדאוג להקמה, תפעול, אחזקה ופירוק של המיצב, המתקן או מחנה הנושא באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון לך ולמשתתפים אחרים במשך כל האירוע.
במידה וקיבלת אישור להקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא בעיר הזמנית, חובה עליך לפעול בהתאם להנחיות המארגנים ויועץ הבטיחות מטעמם, והאחריות המלאה לכל הקשור בבטיחותו (כולל הקמתו ופירוקו) מוטלת עליך. עצם השימוש או הפעילות של כל משתתף במיצב, מתקן או הופעה המאפשרים שימוש או פעילות בו הינם באחריות המשתתף בלבד.

12.5.

בטיחות אש – חל איסור מוחלט להדליק מדורות בשטח העיר הזמנית ללא אישור המארגנים. הדלקת אש באישור תיעשה אך ורק במתקנים מתאימים לכך (חצי חבית, מנגל וכד׳) ובאופן מבוקר תחת השגחה צמודה.

12.6.

בטיחות פעילויות תוכן - אם תקיים במהלך האירוע פעילויות תוכן שעלולות להוות סכנה מכל סוג שהוא כגון: פעילויות אש (כגון ג׳אגלינג), מופעי קרקס ולוליינות או כל פעילות מסוכנת אחרת, מוטלת עליך האחריות המלאה לקיים פעילות זו תוך הקפדה מלאה על בטיחותך ובטיחות המשתתפים. אם במהלך האירוע בחרת להשתתף בפעילות מסוכנת מכל סוג שהוא, הנך עושה זו באחריותך המלאה בלבד. כמו כן, אם תקיים במהלך האירוע פעילות תוכן הכוללת תוכן מיני, סדנאות ו/או כל הקור במגדר ומיניות, הנך אחראי באופן מוחלט לשמור על מרחב בטוח למשתתפים.

12.7.

בטיחות – כללי - במהלך כל האירוע עליך לפעול על פי הוראות הבטיחות שיופצו ויפורסמו בקשר לאירוע, וכן להישמע לכל הוראות בטיחות אחרות ו/או נוספות ככל שיימסרו לך על-ידי המארגנים בכל דרך שהיא.לידיעתך, המארגנים או מי מטעמם עשויים להורות לך לתקן, להסיר או להפסיק כל סיכון בטיחותי ושומרים לעצמם הזכות לפעול באופן מיידי לתיקון או להסרת כל דבר המהווה סכנה לשלום הציבור ולא יהיו לך כל טענות בקשר לכך. כמו כן, למארגני האירוע הזכות לחייב אותך בהוצאות הכרוכות בתיקון או פינוי המפגע הבטיחותי.

 

13.

התנדבות/השתתפות

כחלק מערכי קהילתנו, אנו מעודדים מאמץ קהילתי והשתתפות. ההנחה הבסיסית היא שיצירה משותפת בונה חיבור אנושי ושותפות קהילתית.
השתתפות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע והמשתתפים הם אלו שבונים את העיר הזמנית, מתפעלים אותה ולבסוף גם דואגים לפרק אותה. על מנת להשתתף בבניית העיר ותפעולה עליך להירשם כאן,  ובהתאם לצורך, יפנו אליך מהמחלקות השונות.
במהלך האירוע תיתכן דרישה נוספת להשתתף לתפקידים שונים; אם יהיה ברצונך להשתתף במהלך האירוע, תוכל לפנות למרכזיית העיר הזמנית, ולהירשם שם.

שים לב! השתתפות לטובת העמותה ו/או במסגרת האירוע אינה מכוסה ע”י חוק הביטוח הלאומי.


 

14.

טיפול רפואי

ככלל, אנו ממליצים לך כי בכל זמן שהותך בעיר הזמנית תהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי מתאים לגבי השתתפותך באירוע. בעיר הזמנית תופעל מרפאת מתנדבים אשר מטרתה להעניק סיוע רפואי לבאי האירוע וזאת בנוסף למערך הרפואה הנדרש על-פי הוראות הרישוי. במקרה ותזדקק לטיפול רפואי, קיימת בידיך הבחירה לפנות לקבלת טיפול רפואי על ידי הצוות הרפואי של המרפאה או לפנות באופן עצמאי לטיפול רפואי אחר, מחוץ למתחם האירוע. אם תבחר להיעזר בשירותי המרפאה, הנך פוטר ומשחרר מאחריות את מתנדבי המרפאה והמארגנים מכל השלכותיו של טיפול רפואי זה, יהיו אשר יהיו.

 

15.

מודעות לסיכונים, ויתור ושחרור

15.1

סיכונים באירוע - המארגנים יעשו ועושים כל שביכולתם לנהל את בטיחות האירוע מכל היבטיו ופועלים 

ויפעלו באירוע בהתאם לתנאי רישוי האירוע והחוק. אולם, מאחר והאירוע הנו רב משתתפים וסיכונים, ידוע לך כי ייתכנו בו סיכונים רבים. לפיכך, ברכישת כרטיס לאירוע ובהשתתפותך בו אתה מאשר את הבנתך וידיעתך לכך כי במהלכו אתה עשוי לקחת חלק, בין כצופה, כמשתתף, או כעובר אורח, בפעילויות שעלולות להיות כרוכות בסיכון לפציעה, נכות, מוות, אובדן רכוש או כל נזק אחר, העלולים להיגרם בין היתר כתוצאה מכל אחד מהגורמים שלהלן או שילוב ביניהם:

15.2

פעולות או חוסר פעולות, טעויות בתום לב שיעשו על ידי המארגנים, מתנדבים ומשתתפים אחרים.

15.3

כתוצאה מתנאים ומגבלות האירוע, לרבות הציוד שמשתמשים בו.

15.4.

טמפרטורה ותנאי מזג אוויר.

15.5

מצבם של משתתפים אחרים באירוע.

15.6

סיכונים נוספים שאינם ניתנים לצפייה מראש.

15.7

ויתור ושחרור - לנוכח האמור לעיל, ברכישת כרטיס ובשימוש בו לשם כניסה לאירוע, ו/או 

השתתפותך בפועל באירוע באופן כלשהו, הנך מתחייב ומצהיר בשמך ובשם כל מי מטעמך כדלקמן:

15.7.1

אתה האחראי הבלעדי לכל מה שיקרה לך באירוע, בקשר או עקב השתתפותך בו.

15.7.2.

אתה מבין ויודע שבאירוע יוצגו עבודות אמנות, מייצבים, מחנות נושא, אירועים ומופעים, אשר אינם באחריות או בבעלות המארגנים, ולפיכך, אתה מודע לכך ונוטל על עצמך את כל הסיכונים שיכולים להיות קשורים בהשתתפותך בהם בכל צורה שהיא.

15.7.3.

אתה משחרר את המארגנים וכל מי שפועל בשמם או מטעמם מכל אחריות לאיזשהו נזק שייגרם לרכושך או לך באירוע.

15.7.4.

אתה מתחייב לשפות את המארגנים, כל מי שפועל מטעמם, וצדדים שלישיים על כל הוצאה שתיגרם להם בקשר לנזק שנגרם על ידך באירוע, כתוצאה מהסיכונים וגורמיהם המפורטים לעיל.


 

16.

הרחקה מאירועי העמותה 

16.1

מובהר ומוסכם כי מידברן שומרת לה את הזכות לא לאפשר כניסה ואף להרחיק באופן מידי מהאירוע ואף מאירועים עתידיים, לצמיתות, כל אדם שלא פעל בהתאם להנחיות המארגנים לרבות ע"פ תקנון זה, לרבות מי שדווח או נחשד כי נקט באלימות ו/או אלימות-מינית ו/או הטרדה מינית ו/או מי שנתגלה כי נכנס לאירוע מאירועי העמותה ללא היתר או במרמה ו/או מי שאין בידו כרטיס שתואם את תעודת-הזיהוי שלו, או אין ברשותו צמיד המאמת רכישת כרטיס על שמו כהלכה.

16.2.

מובהר ומוסכם כי מידברן שומרת לה את הזכות להחרים באופן מידי ציוד אשר עצם השימוש בו גורם ע"פ שיקול דעת המארגנים, להפרה של הנחיות המארגנים ו/או של תקנון זה, ולמשתמש לא תיהיה כל תלונה ו/או השגה ו/או דרישה למארגנים עקב כך.

16.3.

עמותת מידברן ו/או מי מטעמה לא ישפו את המורחק בגין תשלום הכרטיס או כל נזק שייטען על ידו בגין הרחקתו מהאירוע ו/או בגין החרמת ציוד כאמור. 

17.

כללי

17.1

הינך מאשר למארגנים לשלוח לך עדכונים והודעות באמצעות חשבון הדוא”ל (e-mail) שציינת בעת 

רישומך לפעילות העמותה/עדכון הפרופיל שלך באתר העמותה, ובכלל זה עידכונים, שינויים ותוספות לתנאים אלה, אשר יחולו עליך עם דיוורם כאמור והינך מתחייב להתעדכן בהם ולהישמע להם. הוראות תנאים אלה יהיו תקפות גם לגבי עדכונים שידוורו לך כאמור.

17.2.

במידה ויגיע למארגנים מידע כי פעלת באירוע כלשהו בעבר, או שהינך מתכוון לפעול באירוע בניגוד לתנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט, לבטל את כרטיסך ו/או זכות השתתפותך באירוע. במקרה כזה תהיה זכאי להחזר מחיר הכרטיס עקב ביטולו, ולמעט החזר זה לא תהיה זכאי לשום פיצוי אחר/נוסף עקב ביטול כאמור.

17.3.

במידה ותפר במהלך אירוע בו הינך משתתף איזשהו תנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפעול כלפיך על פי שיקול דעתה המוחלט בכל אחת או יותר מהדרכים הבאות, וללא כל חבות כלשהי כלפיך בשל כך:

17.3.1

להפסיק את השתתפותך באירוע ולהרחיקך אל מחוץ לשטח האירוע באופן מיידי.

17.3.2

לדרוש תיקון ההפרה/פגיעה על ידך על כל המשתמע מכך.

17.3.3

לאסור עליך ולמנוע ממך השתתפות בכל אירוע אחר, לפרק זמן קצוב או בכלל, ו/או להקפיא או לבטל את רישומך כבעל פרופיל באתר ו/או  העמותה.

17.4.

סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לאירוע ולתנאים אלה תהא בבית המשפט המוסמך שבמחוז תל אביב יפו.

 

18.

אישור

18.1

מובהר ומוסכם כי רכישת כרטיס לאירוע ו/או כניסה לשטח האירוע, מהווה את אישורי כי אני מעל גיל 18, אני כשיר לבצע פעולות משפטיות, קראתי והבנתי את תנאי התקנון, אני מתחייב/ת לעמוד במלוא תנאיו, וכי אני מוותר/ת על כל טענה לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו. 

ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא היו המארגנים מסכימים להשתתפותי באירוע מלכתחילה. 

18.2

אם הגעתי לאירוע עם ילדיי, הנני מאשר בתור האפוטרופוס הטבעי שלהם את כל האמור בתקנון זה, ומסכים עבורם ובשמם לכל האמור בו.

18.3.

כמו כן, אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או תקשורת מטעם מידברן ו/או מי מטעמה.

english
bottom of page