top of page

עשרת העקרונות

 מייסד ברנינג מן, לארי הארווי, כתב את עשרת העקרונות ב-2004 
כקווים מנחים לקהילות הברן החדשות שנוצרו ברחבי העולם (הריג'נלס).
העקרונות לא נוסחו להנחות איך אנשים צריכים לנהוג אלא לשקף
את התרבות והאתוס של הקהילה כפי שהתפתחו באופן אורגני
מאז הולדת האירוע הראשון.

מיידיות

חוויה מיידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנו. אנו שואפים להתגבר על מחסומים העומדים ביננו לבין החיבור לאני הפנימי שלנו, למעורבות בחברה, ולקשר עם עולם הטבע שמעבר לשליטם של בני אנוש.

ערך המיידיות של המידברן

הסתמכות עצמית מוחלטת

קהילתנו מעודדת את הפרט לגלות, לתרגל ולהסתמך על משאביו הפנימיים.

הסתמכות עצמית מוחלטת

לא להשאיר עקבות

קהילתנו מכבדת את הסביבה. אנו מחויבים שלא להשאיר עקבות לפעילותנו בכל מקום בו אנו מתכנסים. אנו מנקים אחרינו ושואפים להשאיר מקומות במצב טוב מכפי שמצאנו אותם.

לא להשאיר עקבות

הכללה מוחלטת

כל אחד יכול להיות חלק מהקהילה. אנו מכבדים ומקבלים בברכה כל אדם זר. אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו.

הכללה מוחלטת

ביטוי עצמי מוחלט

ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. איש מלבדו ומלבד הקבוצה עמה הוא משתף פעולה אינו יכול לקבוע את תוכן הביטוי העצמי. ביטוי זה מוצע כמתנה עבור אחרים. ברוח זו, על מעניק המתנה לכבד גם את זכויותיו וחירויותיו של הנמען.

ביטוי עצמי מוחלט

הענקת מתנות

מידברן מוקדש להענקת מתנות. ערכה של מתנה הוא בלתי מותנה. הענקת מתנה אינה מותנית בקבלה או בהחלפה של דבר-מה שווה-ערך.

הענקת מתנות

השתתפות

קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות מוחלט. אנו מאמינים ששינוי, בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה, יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים הוויה דרך עשייה. כל אחד מוזמן לעבוד. כל אחד מוזמן לשחק. אנו הופכים את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב.

השתתפות

א-מסחריות

במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני "תרבות הצריכה".

א-מסחריות

מאמץ קהילתי

קהילתנו מעריכה שיתופי-פעולה יצירתיים ומאמץ משותף. אנו שואפים ליצור, לקדם ולהגן על רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים, עבודות אמנות ודרכי-תקשורת שתומכים ביחסי גומלין מסוג זה.

מאמץ קהילתי

אחריות אזרחית

אנו מכירים בערך החברה האזרחית. על חברי קהילה שמארגנים אירועים לקחת אחריות לשלום הציבור ולדאוג לתקשר למשתתפים את אחריותם האזרחית.
כמו כן אחראים המארגנים לקיים את האירועים בהתאם לחוקי המקום והמדינה.

אחריות אזרחית
bottom of page