top of page

האספה הכללית

האסיפה הכללית הנה כינוס של כלל חברי העמותה.

האסיפה מוסמכת לבצע שינויים בתקנון העמותה, לבחור את חברי הוועד וחברי ועדת הביקורת, להחליט על שינוי מטרות העמותה, להוציא חברים מתוך העמותה ועוד.

לכל חבר עמותה יש קול אחד באסיפה הכללית.

הוועד המנהל

הוועד המנהל מונה 5 חברים אשר נבחרו על-ידי האסיפה הכללית ותפקידם לנהל את פעילות העמותה. תפקידה בין היתר ליישם את החלטות האסיפה הכללית ולקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית. 

תפקידי הוועד המנהל כוללים אישור תכנית עבודה ותקציב, קביעת עקרונות למימון, בקרה תקופתית על פעילות העמותה – תכנון מול ביצוע, מינוי, הערכה ופיטורין של מנכ"ל העמותה והצוות הבכיר ואישור הדוח הכספי והבאתו לאסיפה הכללית.

בנוסף, אחראי הוועד כל ניסוח החזון והתווית התוכנית האסטרטגית של הארגון, השתתפות במאמץ גיוס המשאבים לארגון, ייצוג הארגון מול קובעי מדיניות, תורמים ואחרים וחניכה וליווי של חברי ועד מנהל חדשים.

קראו אודות חברי הועד המנהל

 יצירת קשר ועד

bottom of page