https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל חשמל - Burn to Basics 2024

 1. כללי

 • רשת החשמל באירוע ברן טו בייסיק מסופקת ע"י ברובה ע"י ספק יחיד המורשה מטעם ההפקה, וזאת מטעמי רישוי ובטיחות. באיזור הכפר שיטים, מסופק החשמל ע"י חברת החשמל.

 • ההנחיות הכלולות בנוהל זה מחייבות את כלל המשתתפים באירוע, הן במסגרת מחנות נושא והן במתחמי מגורים/מאהלים חופשיים (FREE CAMP), כולל קרוואנים (להלן: "הצרכנים").

 • הצרכנים יחוברו (פיזית) לרשת החשמל בהתאם לדרישות הרישוי 1-3 ימים לפני האירוע בהתאם להנחיות ההפקה.

 • החשמל יפעל עם פתיחת שערי האירוע למשתתפים.


 1. הנחיות בטיחות כלליות להקמה ושימוש במערכות חשמל:

 • חיבור מערכות/מתקני החשמל יעשה בכבל בעל בידוד כפול.

 • כלל החיבורים יבוצעו בעזרת כבלים, מפצלים, שקעים ותקעים תקניים בלבד.

 • אין להציב כבלי חשמל בצורה גלויה על הקרקע. מערכות החשמל במחנה יהיו עיליות בגובה 2.5 מ' מהקרקע או קבורות באדמה במידת האפשר.

 • אין להשתמש בכבלי חשמל אשר התגלו עליהם סימני נזק.

 • אין לבצע חיבור מערכות חשמל בכבלים גלויים.

 • אין להניח על אזור הכבלים עצמים כבדים על מנת למנוע פגיעה בכבלים.

 • אין להציב מערכות חשמל בקרבת מערכות גז, אש או מקור חום כל שהוא בטווח של לפחות 3 מ'.

 • בכל מקרה בו נתגלה כבל פגום או חשוף יש להפסיק את השימוש בחשמל עד להחלפת הכבל.

 • כל מקרה בו התגלה מצב של התחממות הכבלים או שקעים ותקעים / המסה של כבלים, שקעים או תקעים יש להפסיק את השימוש בחשמל עד לבדיקת המערכת ע"י בודק מוסמך.

 • במקרה של שריפה כתוצאה מקצר חשמלי אין לכבות את האש במים. כיבוי האש יעשה באמצעות מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה. עם אישור תקינות בתוקף.

 • במקרה של התחשמלות אין לגעת בנפגע אלא באמצעות אמצעים מבודדים (כגון מוטות עץ /פלסטיק), תוך ניתוק מערכת החשמל.

 • על המקרים המתוארים יש להודיע מיידית לחב"ק / כוורת
Comments


bottom of page