https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל לשימוש במערכות גז בישול

 1. רקע 

 • באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים, מתקנים וכו'.

 • מדובר בחומרים דליקים. 

 • שימוש לא נכון בגז עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.

 • הסיכונים בשימוש בגז הנם הצטברות של גז דליק באזורים סגורים העלול לגרום לפיצוץ; פגיעה בצנרת הגז העלולה לגרום לדליפה של גז ולהדלקות הגז, שריפה כתוצאה מהדלקות של חומרים דליקים בקרבה לצרכן הגז. 

 • ההנחיות בנוהל זה נכתבו בהתאם לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים, ובעיקר המסמך של הרשות האוסטרלית לבטיחות אנרגיה במדינת ויקטוריה:   Code of Practice for the safe use of LP Gas at public events in Victoria (version 04/2015)


 1. הגדרות

 • מיכל גז - מיכלי גז במשקל של 12 ק"ג. (שימו לב זה  הבלון היחיד שאפשר להשתמש בו בעיר)

 • מחנה - לצורך נוהל זה: כל מתחם מגורים המכיל אוהלים, ציליות, קרוואנים וכד'.

 •  צרכן גז - כל מכשיר/מתקן לבישול בלבד המנצל גז כחומר בע ירה כגון: כיריים, מנגל, טאבון וכו'.

 • גזיה - חל איסור על שימוש בגזיות במסגרת האירוע.


 1. הנחיות לשימוש בגז במחנות ומתחמי אוהלים

 • השימוש בגז יהיה לצורך בישול בלבד.

 • מיכל הגז ימוקם במרחק שלא יפחת משלושה מטרים מאוהלים.

 • מיכל הגז יהיה בעל תקן ובדיקה בתוקף. 

 • מיכל הגז יוטמן בקרקע או ימוגן ע"י שקי חול.

 • המרחק בין מיכל הגז לצרכן הגז לא יקטן משלושה מ'. 

 • המרחק בין מיכל גז במתחם כלשהו למיכל גז במתחם שכן לא יקטן מ 10 מטרים.

 • בפתח היציאה של מיכל הגז יותקן ווסת לחץ המפחית את לחץ הגז היוצא מהמיכל ל- 4 בר (60 PSI) העומד בת"י 158.

 • צינור הגז שיחבר בין הבלון לברז יהיה צינור נחושת העומד בתקן 158 כאשר על גבי הצינור מוטבעים:

 • שם התקן לפיו יוצר הצינור.

 • קוטר החיצוני של הצינור. 

 • עובי דופן הצינור או יחס עובי לקוטר.

 • החומר ממנו יוצר הצינור.

 • תאריך ייצור הצינור.

 • מהברז אל הצרכן יחובר עם צינור גומי תקני לא יעלה על 3 מטר אורך.

 • כלל החיבורים בין כל חלקי המערכת יהיו בעזרת מחברי גז על פי תקן 158.

 • צינור הנחושת ייקבר באדמה למניעת פגיעה כולל סימון ברור של תוואי הצנרת מעל לקרקע.

 • אזור המיכל ימוגן/יגודר למניעת פגיעה בראש המיכל, כך שההגנה על המיכל תהיה גבוהה בלפחות 10 ס"מ מראש המיכל.

 • בסיום ההתקנה, וכן מדי יום ביומו במשך האירוע תיבדק מערכת הגז ע"י מתקין גז ברמה 2 לפחות מטעם ההפקה, ותאושר על ידו. 

 • הבדיקה הראשונית ובכל יום לאחר מכן, יתבצעו בנוכחות אחד מאלה: מנהל המחנה, אחראי הבטיחות במחנה, מנהל/י המטבח במחנה.

 • במידה והבודק לא אישר את המערכת, לא ייעשה בה כל שימוש עד לתיקון הליקויים, ואישור המערכת ע"י הבודק בעקבות בדיקה חוזרת.

 1. הנחיות בטיחות לשימוש בגז

 • אין לבצע כל שינוי על מערכת הגז לאחר אישור בודק הגז.

 • הצבת מקור האש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר טווח הבטיחות מאוהלים, ציליות, חומרים דליקים הוא לפחות שלושה מטרים.  אין למקם את הצרכן מתחת לציליה.

 • בסביבת מיכל הגז הגידור ההיקפי יהיה בגובה של 40 ס"מ מגובה הקרקע. למנוע הצטברות של גז, השטח הפתוח בתחתית הגידור לא יפחת מ 30% מהיקף הגידור.

 • יש להימנע מבורות בסביבה הקרובה של צרכן הגז למניעת הצטברות של גז. 

 • מיכל הגז יוצב במרחק של לפחות 7 מטרים מלוח החשמל המזין את המחנה/מאהל, ולא פחות מ-2 מטר מכל מקור מתח. 

 • שימוש במערכות הגז יבוצע רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים.

 • במהלך כל משך בעירת האש בצרכן הגז ישהה במקום בוגר אשר ישגיח כי לא יהיה מגע בין האש לבין ילדים.

 • לאחר השימוש בגז יש לסגור קודם כל את אספקת הגז מהבלון ולאחר מכן את האספקה לצרכן הגז.

 • בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה עם אישור תקינות בתוקף.

 • אין להציב על הצינורות חפצים כבדים למניעת פגיעה בצנרת ודליפת הגז.

 • לפני כל הפעלה של מערכת הגז, יש לבדוק ויזואלית כי המערכת שלמה ומחוברת, לוודא כי לא קיים ריח של גז המעיד על דליפה ולוודא הרחקה של חומרים דליקים.- 

 • במקרה של פגיעה בצינור או בכל חלק אחר, יש לסגור את  ברז מיכל הגז, ולהפסיק מיידית את  השימוש במערכת הגז עד לתיקון המערכת ואישורה ע"י טכנאי גז ברמה 2. 

 • במידה ויעלה בתחום המחנה ריח גז יש לסגור מיידית את ברז מיכל הגז ואין לפתוח אותו עד לבדיקת המערכת ואישורה מחדש.

 • במקרה של אירוע חירום המצריך פינוי השטח - יש לסגור את ברז המיכל, על מנת לנתק את אספקת הגז לפני הפינוי.


Comments


bottom of page