https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל אספקת מים עצמאית למחנות (כולל בריכות)

 1. רקע

  1. באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים, מתקנים וכו'.

  2. בזמן ימי האירוע, מטעמי רישוי, תברואה וניהול הפקתי ועוד, ישנה בלעדיות לספק יחיד לספק מים ולשאוב מים אפורים.

  3. לפני פתיחת שערי העיר (האירוע), קרי בימי ההקמות, מחנות יכולים לספק לעצמם את מיכלי המים והמים.

  4. נוהל זה בא לסייע בידע מקצועי למחנות לספק לעצמם את המים במידה ובחרו בכך לפני פתיחת האירוע לשמור על תברואה נאותה ובכך לשמור על שלום חברי המחנה וכמובן לשמור על תנאי הרישוי בהם יש אלמנט של תברואה.

  5. זהו נוהל חדש שהצורך בו עלה מהשטח (מובילי מחנות) בשנת 2023, בהמשך ניתן יהיה לפנות להבהרות נוספות לתברואן העיר וייתכנו הנחיות נוספות ושינויים, אנא היעזרו בסבלנות.

 2. הגדרות

  1. מיכל מי שתיה ("מיכל מים") - מיכל מים שיש לו תעודה ששימש רק במגע עם מי שתיה (זהו מסמך שמוכר לספקים המוכרים מיכלי מים \ קוביות מים) \ קבלה עבור מיכל חדש מהחנות \ הצהרה חתומה מבעל מיכל ששימש אך ורק למגע עם מי שתיה.

  2. מחנה - לצורך נוהל זה: כל מתחם מגורים המכיל אוהלים, ציליות, קרוואנים וכד'.

  3. שאיבת מים אפורים - במהלך ימי האירוע תתבצע אך ורק באמצעות ספק הפקה "סלעית" ולאחר האירוע ניתן באמצעות ספק אחר. בשום אופן אין לשפוך מים \ מים אפורים על הפלאייה.

 3. הנחיות לשימוש והכנת המיכלים טרום האירוע

  1. במידה והמיכל מגיע מלא לאירוע, העבירו בשטח \ בלינק המצ"ב קיום אישור חברת מקורות על הברז ממנו מולא המיכל - אישור על מי שתיה (ספקי מים מכירים את האישור הנ"ל)

  2. בצעו שטיפה חיטוי והכלרה של המיכל על ידי איש מקצוע מוסמך והביאו עמכם\ העלו ללינק המצ"ב את מסמך האישור (באם המיכל שכור - ספקי המיכלים מכירים את האישור הנ"ל)

  3. הביאו עמכם \ העלו בלינק המצ"ב אישור שהמיכל בא במגע רק עם מי שתיה \ קבלה עבור מיכל חדש מהחנות \ הצהרה חתומה מבעל המיכל ששימש אך ורק למגע עם מי שתיה.

  4. מיכלית מים - כל הנ"ל נכון גם לגבי מיכלית מים. כמו כן, באם ישנו ספק מיכלית שמגיע למלא מים בימים שלפני פתיחת האירוע, המיכלית צריכה להיות עם תעודת תו תקן להובלת מים ושהיא לא מובילה חומרים מסוכנים (ספקי מיכלית מכירים את האישור הנ"ל ולבעלי המשאית יהיו את כל המסמכים - אנא העלו בלינק במצ"ב)

  5. הלינק להעלאת כלל המסמכים

 4. בריכות מים

  1. בריכת מים \ שכשוכית כחלק מתוכן של קמפ מיצב תמולא רק במי שתיה.

  2. בסיום האירוע המים נשאבים ולא נשפכים על הפלאייה.

  3. בריכה \ שכשוכית צריכה להיות מגודרת מחוץ לשעות הפעילות, ובזמן שעות הפעילות יש לוודא כי לא נכנסים אליה ילדים ללא השגחת מבוגר אחראי על מנת למנוע אסון- במידה והקמפ מוגדר כקמפ-ילדים ומשפחות, יש לגדר את הבריכה ולמנוע אפשרות של נפילת ילדים לבריכה

  4. במידה ומוקמת בריכת מים (לא שכשוכית - הכוונה מעל עומק 40 ס"מ) יש להכליר את הבריכה ולדאוג לפילטר ומשאבה תקינה לאורך כל האירוע.

  5. אם הבריכה פתוחה לשימוש הכלל או מתוכננת "מסיבת בריכה", יש צורך במציל בריכה מוסמך וכשיר, בזמן הפעילות.


Comments


bottom of page