https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נהלי בטיחות

 1. כללי

 • אוגדן נהלי בטיחות זה נכתב על מנת לייצר סטנדרטים קבועים ורב שנתיים בנושאי אש וגז באירוע מידברן. ההנחיות באוגדן זה נכתבו בהתאם לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים, ובעיקר המסמך של הרשות האוסטרלית לבטיחות אנרגיה במדינת ויקטוריה (אשר ת"י 158 חלק 6.2 מבוסס עליו). Code of Practice for the safe use of LP Gas at public events in Victoria (version 04/2015). בעלי תפקידים ומשתתפי האירוע מכירים את הנהלים באוגדן זה ויפעלו על פיהם.

 • חלק א' חל על כל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל, הן בזמן הקמה/פירוק והן בזמן האירוע. למניעת ספק מובהר כי כל עבודה בזמן האירוע תתבצע לאחר קבלת אישור מתאים.

 • חלק ב' חל אך ורק לגבי הפעלת מיצבים ומתקנים, הטיפול והשימוש בהם.

 • בתיק הבטיחות של כל מחנה נושא יפורטו כל המבנים/מתקנים אשר ייבנו במחנה. הגדרת "מתקן" כהגדרתו בחוק תכנון ובנייה.

 • הוראות מפורטות לגבי הקמת אוהלים/ציליות ניתן למצוא בנוהל בניית אוהלים וסככות הצללה.

 • כל מתנדבי/ות מפ"צ, אמנים/ות וחברי צוותם, מנהלי מחנות נושא ואחראי בניה ובטיחות בהם, ישתתפו בהדרכות בטיחות הכוללות את כל הנושאים המפורטים בהנחיות אלו, ויחתמו לאישור.

 • כל אמן וכל מחנה נושא יגישו למחלקת אמנות או למחלקת מחנות נושא, לפי העניין, עותק ממסמך זה חתום ע"י כל המשתתפים בהקמה/בניה.


 1. חלק א': בטיחות בביצוע עבודות

 • סיכונים בעבודה

 • סכנות מכאניות (חלקים נעים, ציוד כבד, צביטה, משיכה, תנועות חוזרות).

 • סכנת שריפה של חומרים דליקים ובעירים.

 • סכנת התחשמלות וסנוור מלייזר.

 • שינוע והנפות.

 • נפילה מגובה, מעידות והחלקות.

 • פגיעה מחומרים מסוכנים.

 • רעש מזיק.

 • הוראות בטיחות כלליות

 • יש לעבור הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה, בהתאמה לפי סוג העבודה, הכלים, התנאים והמבצעים.

 • יש לסמן את אזור העבודה  בסס"ל או כל צורת סימון שוות ערך, היעילה גם בשעות החשיכה.

 • יש לגדר או לשלט בורות פתוחים או כל מקום אחר שאנשים עלולים ליפול לתוכו וליידע את הכוורת.

 • בכל עבודה יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל ציוד המגן הנדרש על פי סוג העבודה. הנך אחראי לתקינות הציוד וכלי העבודה בהם אתה משתמש, וודא כי כלי העבודה מיועדים ומתאימים לעבודה שבכוונתך לבצע, ושים לב כי רמת התחזוקה של הכלים נאותה וכי הם תקינים, שלמים ומצוידים בכל ההגנות הנדרשות.

 • כל המכונות, הציוד וכלי הרכב בשימוש יהיו מוגנים כחוק, בעלי אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר לרבות משרד התחבורה.

 • כל נהיגה ברכב, ביצוע עבודה ו/או הפעלת מתקן/מכונה תעשה ע"י בעל רישיון/אישור מתאים. 

 • יש להציג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי חוק או תקנה, אי הצגת האישורים והרישיונות עלולה לעכב את ביצוע העבודה.

 • אין לטפל במערכת "נעה" או כלי "נע" לפני שנבדק כי אספקת האנרגיה/כוח נותקה.

 • השתמשו בתאורה בעת החשיכה (תאורת הצפה ותאורה מקומית מספקת).

 • כלי עבודה ידניים יהיו שלמים ותקינים.

 • לפני תחילת העבודה יש לוודא הימצאותו של מטף אבקה 6 ק"ג, או אמצעי כיבוי אחר באזור העבודה.

 • משתתף לא יתחיל, ואם התחיל – יפסיק כל עבודה שנראית לו מסוכנת או מסכנת ויודיע על כך מיידית לאחראי הבטיחות במחלקה/צוות העבודה שלו.

 • אין לחסום:

  • דרכי תנועה ומעברים לרכב ולהולכי רגל ע"י ציוד, כלי עבודה או רכב.

  • דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש, מטפים, ארונות חשמל ולחצני ניתוק חשמל בחירום.

 • יש להקפיד על חבישת כובע בשמש, שתיה מרובה למניעת התייבשות, שימוש בקרם הגנה, ולבישת ביגוד חם בתנאי קור/רוח.

 1. לבוש וציוד מגן אישי

 • כל העוסקים בעבודה ילבשו בגדי עבודה בהתאם לעבודה המבוצעת ונעליים סגורות. 

 • יש לאסוף שיער ובגדים רופפים, ואין ללבוש כאפיות/צעיפים בעת עבודה עם/ליד מכונות, כלים או מתקנים עם חלקים נעים, או ליד מקור אש.

 • בנוסף לציוד מגן אישי בסיסי, נדרש להשתמש בציוד מגן נוסף בהתאם לסוג העבודה, כגון: קסדות מגן באזורי פיגומים/בניה/עבודה בגובה, אטמי אוזניים / אוזניות באזורי רעש, משקפי מגן במהלך שימוש חומרים מסוכנים / עבודות צביעה / ליטוש או כל עבודה אחרת היוצרת אבק או שבבים, נשמיות, מגיני פנים במהלך עבודות חיתוך עם דיסק / השחזה וכדומה, כפפות עבודה.


 1. מניעת דליקות / עבודה חמה

 • בעת ביצוע עבודה חמה (חיתוך, ריתוך…) יהיה במקום מטף 6 ק"ג.

 • יש לסלק כל חומר דליק לפני תחילת העבודה. חומר שלא ניתן לסלק יכוסה בכיסוי חסין אש / יורטב במים.

 • אין לתדלק גנרטורים בזמן עבודה של הגנרטור, יש לדומם את הגנרטור טרם התדלוק.


 1. עבודות חשמל

 • כבלי חשמל יהיו שלמים ותקינים ובעלי מפסקי פחת, יש להרחיק כבלי חשמל ממקורות מים ונוזלים אחרים.

 • אין לבצע עבודות חשמל כשהכבלים נושאים מתח. 

 • עבודות חשמל (למעט חיבורי "תקע-שקע" תקניים) יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

 • במקרה של התחשמלות, נתק את המפסק הראשי ו/או הרחק את האדם מהציוד המחשמל באמצעות מקל מעץ או חפץ מבודד.

 • אין לגעת באדם שהתחשמל בידיים חשופות.


 1. עבודות הרמה

 • לא תבוצע עבודות הרמה, אלא באמצעות מתקנים ומכונות הרמה המצוידים באישור בר תוקף של בודק מוסמך ומפעילים מוסמכים להפעילם, המצוידים באישורים ברי תוקף.

 • עגורן נייד יופעל באמצעות עגורנאי מוסמך.

 • לא יופעלו מלגזה או מרים טלסקופי נייד, אלא באמצעות מפעיל מוסמך ובעל נסיון מעשי לגבי הכלי אותו הוא אמור להפעיל.

 • לא תהיה תנועה / הזזה של מתקני הרמה כשזרוע טלסקופית או מתקן הרמה נמצאים בגובה. 

 • אין להרים בני אדם במלגזה, אלא באמצעות סל הרמה תקני המאושר ע"י בודק מוסמך.

 • באחריות מפעיל מכונת ההרמה להבטיח כי לא ימצא אדם מתחת ובקרבת מסלול שינוע מטען מורם, בכל מהלך ביצוע הרמת (לרבות הורדת והעברת) מטענים.

 • בהרמת משקל כבד (מעל 20 ק"ג) ללא אמצעים מכניים מסייעים:

 • השתמש באדם נוסף או בעגלה.

 • תכנן את צורת ההרמה ואת המסלול.

 • סדר הפעולות בהרמה נכונה:

  • הרם מעט על מנת לאמוד את המשקל.

  • עמוד קרוב לציוד, כפות רגליים על הקרקע.

  • רד למצב ישיבה, גב זקוף, ברכיים מכופפות.

  • חבק את הציוד ונסה להרימו.

  • התרומם בעזרת הברכיים מעלה לאט בגב זקוף.

  • החזק את המשא קרוב לגוף, ודא שדה ראיה פנוי.

 1. עבודה בגובה

 • כל עבודה המבוצעת בגובה מעל 2 מטר מחייבת שימוש ברתמת בטיחות מלאה (אין להשתמש בחגורת בטיחות).

 • כל עובד בגובה יציג אישור הדרכה בתוקף המתאים לסוג העבודה.

 • יש לעבוד בהתאם לתקנות עבודה בגובה:

 • סולמות – מאושר לשימוש בסולמות תקינים בלבד. יש לוודא כי הסולם מעוגן כראוי, אם אין 3 נקודות אחיזה יש לחבר את רתמת הבטיחות לנקודת עיגון, יש להשתמש בקסדות עם סנטריה.

 • פיגומים – כל פיגום חייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. במקרים מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך. 

 • במת הרמה ממונעת – בכל מקרה שבו יש צורך לעבוד עם במת הרמה (כגון BOOM LIFT), או להשתמש במלגזות ומנופים יש לוודא לפני תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הנדרשים (בודק מוסמך למכונה, רשיונות למנופאי, רשיון לנהיגת מלגזה וכל אישור אחר שנדרש).

 • יש לגדר את אזור העבודה למניעת מעבר עובדים מתחת למקום בו מתבצעת העבודה.

 • תנועת במות הרמה באמצעות מלווה מהקרקע.


 1. חומרים מסוכנים 

 • כל חומר שאינו מים מוגדר ככימיקל.

 • כל חומר בעל פוטנציאל להסב נזק לבריאות ולסביבה כאשר יוצא מכלל שליטה במהלך עבודה או אחסנה.

 • כימיקלים מזיקים לגוף באופן אקוטי, כרוני ופיזי.

 • כימיקלים נכנסים לגוף בשאיפה, חדירה, בליעה וספיגה.

 • חלק מקבוצות הסיכון: רעילים, מחמצנים, ממיסים, מאכלים וגזים דחוסים.

 • על כל אריזה של חומר מצוין שם היצרן, סיכונים, אמצעי מיגון ופעולות נדרשות במקרה של פגיעה.

 • אחסון במקום מאוורר, בהפרדה מלאה בין קבוצות החומרים.

 • פינוי פסולת לנקודה מאושרת אשר נקבעה מראש. 

 • בפגיעה מכימיקל יש להסיר בגדים ולשטוף במים 15 דקות, יש להפנות לטיפול רפואי.

 • הכר סיכוני חומר מסוכן, אמצעי זהירות באחסון ושימוש בו ודרכי תגובה במצבי אש, שפך ופגיעה – פעל לפי גיליון הבטיחות! 

 • יש לצרף MSDS (גיליון בטיחות) לכל חומר מסוכן.

 1. חירום

 • יש לדווח על כל אירוע חירום (שריפה, נפגע, פציעה, התחשמלות) לכוורת שתעדכן את המפיק והמגדלור ובמקרה הצורך גם את המרפאה.

 • במקרה של שריפה יש לנסות לכבות אותה, רק אם ניתן ללא סיכון אישי, באמצעות מטף בלבד. במקרה של חשמל - יש להשתמש רק במטף אבקה.

 • במקרה של פגיעה מכימיקל כלשהו יש לשטוף את אזור הפגיעה במשך לא פחות מ – 15 דקות, גם במקרה של פגיעה בעיניים.

 • במקרה של פציעה כתוצאה מחבלה או נפילה, אין להזיז את הנפגע עד להגעת גורם מוסמך!


 1. חלק ב': הפעלה ושימוש במיצבים/מתקנים


 1. חלקים נעים

 • אם המיצב או המתקן משלב חלקים נעים יש לסמן את החלק הנע, ולמנוע באופן פיסי (כגון: מחסום, גידור, הרחקה לגובה) גישה לחלקים נעים העלולים לפגוע במשתתפי האירוע או בצוות המיצב או בצוות המחנה.


 1. מיצבים או מתקן המשלבים טיפוס ו/או הפעלה

 • כל מיצב, מתקן או מבנה המשלב פעילות פיזית של משתתפי האירוע עשוי להידרש למשגיח במשך זמן הפעילות. מיצב/ מתקן אשר נדרש למשגיח במשך הפעילות, ימנע גישה למקום כאשר אין משגיח, וישולט בהתאם. 

 • סימון המיצב/ מתקן: יש לשלט באופן בולט כמה אנשים יכולים להשתמש במתקן או המבנה בעת ובעונה אחת או שילוט ״הטיפוס אסור״, וכן אם ישנן מגבלות לאופן השימוש, כפי שנקבעו ע"י מהנדס הבטיחות.


 1. מיצבים או מתקנים שלא אמורים לטפס עליהם

 • יש להציב שלט: "אין לטפס" במקום בולט, ולמנוע גישה ככל הניתן.


 1. עיגון מיצבים/ מתקנים

 • יש לעגן מיצבים/ מתקנים בצורה טובה למניעת תנועה של המיצב/ מתקן.

 • מיצבים, מתקנים או מבנים גבוהים חייבים להתייעץ עם קונסטרוקטור\מהנדס מכונות בשלב התכנון.


 1. סימון מיצבים, מתקנים ועיגונים

 • יש לסמן את המתקן בצורה בולטת כך שיראה ביום ובלילה.

 • יש לסמן מיתרים ועיגונים על מנת למנוע פגיעה. בזנ"טים וברזלים חדים יש לכסות ככל הניתן.

 • מיצבים ומתקנים אשר משלבים פעילות בלילה יש לדאוג לתאורה מספקת.


 1. חשמל במיצבים ובמתקנים

 • מיצבים ומתקנים אשר משלבים חשמל יש לוודא כי כל הכבלים שלמים ותקינים, וכי אין מגע בין חלקי חשמל למתכת, מיצבים אלו יהיו מצוידים במפסק פחת ויכולת ניתוק החשמל בצורה מהירה.

 • מיצבים הפועלים במתח  מעל 50 וולט יבדקו ע"י חשמלאי לפני ההפעלה.

 • מבנים ומתקנים במחנות נושא המשלבים חשמל יבדקו כחלק מבדיקת המחנה. הוראות בטיחות נוספות לגבי חשמל במחנות נושא- ראה בנוהל שימוש בחשמל.


 1. מיצבים או מתקנים המשלבים אש (לא כולל שריפת המיצב)

 • יש לוודא כי כל חלקי המיצב עמידים באש ואינם מכילים חומרים בעירים או דליקים או רעילים. יש להרחיק מהמיצב חומרים דליקים.

 • אין להשאיר אש דולקת ללא משגיח.

 • בעיקרון אין להדליק אש במחנה אלא רק באיזור שהוגדר לכך (מטבח, ועל פי ההנחיות בנוהל שימוש באש). במקרים אחרים יש להתייעץ עם מחלקת הבטיחות.

 • הוראות בטיחות נוספות לגבי שימוש בגז - ראה בנוהל לשימוש במערכות גז בישול.


 1. ליקויי בטיחות שהתגלו במיצבים ובמתקנים:

 • אם התגלו ליקויי בטיחות במיצב/ מתקן המסכנים את שלומם של המשתתפים, יש למנוע גישה למיצב ולסמן בצורה בולטת. המיצב/מתקן יפתח שוב לאחר תיקון הליקויים, ובדיקת יועץ הבטיחות.Comments


bottom of page