top of page

בהמשך לנוהל ספקים בעיר

עודכנו ספקי -

חשמל | שירותים כימיים ושירותי קומפוסט | מים ופינוי מים אפורים | עצי הסקה למדורה.


התעדכנו בנוהל ספקים וברשימת הספקים באתר -

bottom of page