https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל בניית אוהלים וסככות הצללה (ציליות)

 1. כללי

 • נוהל זה חל ומחייב את כולם - מחנות נושא, אמנות ומחנאים חופשיים free camps. 

 • מוחרגים אוהלים אישיים וסככות גזיבו שגובהם המרבי  עד 2.20 מ'.


 1. רקע

 • אוהלים וסככות הצללה נחשבים לבניה קלה.

 • בניית אוהלים וסככות הצללה מחייב עמידה בתקנים ישראלים ודרישות כב"ה.

 • בדי האוהלים וסככות ההצללה חייב לעמוד בתקן הישראלי 5093 ( ציפוי הבדים בחומרים מעכבי בעירה היוצרים עמידות באש לפי דרישות כב"ה ). 

 • משתתפים אשר מרססים לבד ישימו תמונת העתק אישור בתיקייה זו.


 1. הנחיות בטיחות לבינוי ותחזוקה

 • כלל היתדות לעיגון הקונסטרוקציה יתקעו בתחום המוגדר/מסומן למחנה/מיתחם בלבד.

 • אין לתקוע יתדות בשבילי הנסיעה לרכב חירום הצמודים למחנה.

 • היתדות ייעטפו בספוג ויסומנו בצורה בולטת (ליום/לילה) למניעת פגיעה במשתתפי האירוע.

 • המיתרים / חבלי המתיחה יהיו מסומנים בצורה בולטת למניעת פגיעה ביום ובלילה.

 • במקרה של רוח חריגה יש לבדוק את הקונסטרוקציה למניעת פגיעה בחבלים או במתיחת היריעה.

 • במקרה של היחלשות מתח היריעה יש לבצע מתיחה חוזרת של היריעה.

 • במקרה של גילוי פגם בחבלי המתיחה יש לבצע החלפה של החבל.

 • לא תבוצע כל תחזוקה לקונסטרוקציה לפני פינוי כלל משתתפי המחנה מתחת לסככה / האוהל וגידור אזור העבודה למניעת כניסת לא מורשים.


 1. נתונים בהם יש להתחשב לצורך בניית אוהלים וסככות הצלה:

 • מאפייני החומר מהם עשוי. 

 • מידות האוהל /הצללה.

 • משקל עצמי של הבד בשימוש.

 • אופי הקרקע.

 • תקינות והתאמת אמצעי עיגון וקשירה.

 • עומסי רוחות צפויות במהלך ימי האירוע בהתאם למקום ולתקופה.

 • יש לשאוף שקונסטרוקציית האוהל / הצללה יהיו ממתכת.


 1. אופן בניית האוהל/הצללה:

 • בניית הקונסטרוקציה תתבצע לפני הגעת משתתפי העיר .

 • עמודי ההיקף יוצבו במרחק שלא יעלה על 5 מ' ובכל מקרה לא יפחתו משלושה עמודים בכל צלע.

 • יש למתוח את היריעה בצורה שאינה מאפשרת התרופפות או ניפוח ע"י הרוח.

 • עמודי המרכז יקובעו ע"י קשירה ליתדות הצמודום לעמוד, באורך 1 מ'. (50 ס"מ תקועים באדמה ו 50 ס"מ מעל הקרקע). מינימום 2 יתדות לכל עמוד מרכזי.

 • בקצה העמוד המרכזי יותקן מחלק עומס למניעת קריעת היריעה.

 • עמודי הפינות יעוגנו לפחות בשני חבלים מתוחים המחוברים ליתדות שיתקעו בהמשך לקו העמודים של כל צלע.

 • חבלים יהיו מתוחים כך שלא תתאפשר תזוזה בלתי רצונית של העמודים.

 • היתדות המעגנות את העמודים יתקעו בקרקע בזווית 45 מעלות ובעומק של לפחות 50 ס"מ.

 • מרחק העגינות מהעמוד יהיה כגובה העמוד.

 • יש לשאוף להשתמש ביתדות תקניות בעלות טבעת בקצה היתד למניעת שחרור מקרי של מתיחת הכבל.

 • אין להשתמש בחבלים פגומים לקיבוע עמודי הקונסטרוקציה.

 1. פירוק הקונסטרוקציה

 2. אין לפרק את הקונסטרוקציה כאשר יש משתתפים באזור הפירוק.

 3. בשלב הפרוק ייקחו חלק צוות המאפשר תמיכה בעמודים למניעת קריסה בלתי מבוקרת.

 4. בסיום פירוק הקונסטרוקציה יוצאו היתדות מהקרקע.Comments


bottom of page