https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל קרוואנים מידברן 2023 - מחלקת תנועה

עודכן: 13 בספט׳ 2023

1. מהו קרוואן?

 1. קרוואן הינו שילוב של כלי תחבורה ומקום מגורים. קיימים שני סוגים של קרוואנים:

 • נגרר מגורים - מדובר בבית מגורים נגרר אשר נגרר על ידי כלי רכב.

 • מעונוע (מוטורהום) - מדובר בכלי רכב לכל דבר כשבחלקו העיקרי בית מגורים.


2. ברישיון כלי הרכב של הנגרר יהיה כתוב: "גרור סגור" או "גרור סגור למגורים".

ברישיון הרכב של המעונוע יהיה רשום ״אחוד מגורים״ או ״פרטי מגורים״ או ״משא מגורים״.

 1. כלי רכב שהוסבו באופן עצמאי למגורים מבלי לעבור תהליך רישוי כחוק אינם מוגדרים כקרוואנים או מעונוע ואינם רשאים להיכנס לשטח העיר ויורשו להישאר בשטח חניית הרכבים הכללית.

 2. מטעמי בטיחות ובשל הוראות כב"ה, לא ניתן להכניס לשטח האירוע מעונוע (מוטורהום), וכניסתם תותר לשטח החנייה בלבד!!

3. מיקום קרוואן באירוע

מיקום הקרוואן בשטח האירוע יעשה כמפורט להלן:

 1. ככל והמשתתף, מזמין הקרוואן הינו חלק ממחנה נושא - ימוקם הקרוואן בתוך הגבולות המוגדרים של המחנה, ולא יחרוג מגבולות אלו

 2. ככל והמשתתף, מזמין הקרוואן הינו "פרי קאמפר", ימוקם הקרוואן בשטח ייעודי לחניית קרוואנים.

מיקומו המדוייק של הקרוואן בתוך השטח הייעודי, יקבע ע"י נציגי מחלקת קרוואנים בשטח.


4.מוביל קרוואן

 1. כניסת קרוואן של צד ג' (ספק קרוואנים) תותר אך ורק לספקים מורשים של העמותה. ספק מורשה הוא מי שעבר תהליך הכשרה מטעם העמותה, וחתם על הסכם הכולל סעיפי אחריות וביטוח, הבנת האירוע, וכיוצ"ב, והעמותה פרסמה את שמו ככזה (להלן: "ספק מורשה").

 2. נהגי הספק המורשה המוזמנים על ידי מזמין קרוואן בעל כרטיס כניסה לאירוע, יחברו עם מזמין הקרוואן טרם כניסתם לשטח האירוע. מזמין הקראוון יציג בגייט כרטיס כניסה לאירוע על שמו וכן, כרטיס כניסה לקרוואן, וימקמו יחד את הקרוואן בשטח המיועד לכך במפת האירוע.

 3. למען הסר ספק - אין למקם קראוון בשטח המוגדר כאזור "פרי קאמפ" למעט בשטח הייעודי לחניית קרוואנים, כמפורט בסעיף 2.2, כמו כן, אין למקם קראוון מחוץ לגבולות המוגדרים של הקאמפ של מזמין הקרוואן.

 4. באחריות המזמין לוודא הסרה או כיסוי של כל מיתוג/פרסום מהקרוואן.

 5. נוהל כניסה של מוביל קרוואן זהה לכניסת ספק (בנהלי הגייט).

 6. בנוסף יידרש כל קרוואן שנכנס לעיר לוודא הימצאות רישוי (טסט) תקף לקרוואן. בשל נהלי הרישוי, מערכות הגז של הקרוואן יבדקו ויאושרו בשטח ע״י טכנאי, נוהל גז בקראוונים הינו נוהל גז של מידברן.

5.משתתף עם קרוואן

 1. משתתפים בעלי כרטיס כניסה לאירוע הרשאים להיכנס לשטחי העיר עם הקרוואן שלהם, בתנאי שרכשו כרטיס כניסה לקרוואן.

 2. כל הקרוואנים, מכל הסוגים, אשר מעוניינים להיכנס לשטח האירוע ירשמו מראש בטופס ייעודי של מחלקת התנועה טופס רישום קרוואנים

 3. קרוואנים אשר חונים בשטח מחנה בעיר יורשו להיכנס לעיר לאחר אישור המיקום של המחנה. במידה ולמזמין הקרוואן אין אישור כניסה מוקדמת, יציין זאת הנ״ל בטופס הרישום ויקבל אישור מיוחד לכניסה מוקדמת עם הרכב, או לחלופין יילקח הקרוואן על ידי נציג שלו מאנשי המחנה אליו הוא שייך.

 4. כניסת קרוואנים לאירוע תהיה ב-05/11/23 החל מ-8:00 בבוקר ועד 18:00 בערב בלבד. לאחר מכן הגייט נסגר סופית לכניסת קרוואנים.

 5. משתתף שהזמין קרוואן, יוכל לקבל אישור מיוחד לכניסה מוקדמת בתאריך זה על מנת למקם את הקרוואן לפני פתיחת האירוע כאמור (יש לציין זאת בטופס רישום הקרוואנים).

 6. במקרים חריגים, יותר למשתתף בעל אישור הגעה להקמות, להכניס קרוואן לשטח האירוע, וזאת אך ורק במידה וקיבל לכך אישור מראש ובכתב מהעמותה.

 7. משיקולי בטיחות ורישוי, לא תתאפשר הכנסת קטינים לשטח האירוע טרם המועד המפורט בסעיף 4.4 לעיל.

 8. משיקולי בטיחות ורישוי לא מתאפשרת תנועה של רכבים בעיר במהלך האירוע, על כן, מרגע פתיחת האירוע, תנועת קרוואנים אסורה.

 9. לא ניתן לפתוח רשתות או לתפוס מקומות מעבר לשטח שהוקצה לקרוואן.

6. שימוש במערכת גז בקרוואן

כל קרוואן אשר כולל מערכת גז יוכל להיכנס לאירוע רק לאחר שאושר כי מערכת הגז תקינה.

מיכל הגז חייב להיות מיכל רב פעמי (לא מכלי נקירה) 12 ק״ג. יש להתקין מחיצת פח בין מיכל הגז לבין מנוע המזגן בקרוואן. קיום מחיצת הפח יבדק בשטח ע"י בודק הגז מטעם מארגני האירוע. יתכנו שינויים בהנחיות הגז בכפוף להנחיות כב"ה באירוע. יש לשים לב להנחיות אלו, ככל ויפורסמו כאלו, ולנהוג בהתאם.

7. הנחיות התנהלות לגבי כניסת קרוואנים

 1. מזמין הקרוואן ירשום את הקרוואן מראש בטופס הרישום המצורף לנוהל זה.

 2. לאחר מעבר בגייט ועמידה בתנאי הכניסה (בדיקת אישור ספק מורשה, כרטיס כניסה לאירוע, כרטיס כניסה לקרוואן, רישיון תקף ומיכלים לאגירת מים אפורים) ימשיך מוביל הקרוואן/משתתף בעל קרוואן, לחניית הספקים.

 3. עם ההגעה לחניון הספקים תוודא מחלקת תנועה כי כל הפרטים לגבי הקרוואן מלאים לרבות מיקום (כחלק מקאמפ או פרי קאמפ) ותשלים במידת הצורך את הפרטים החסרים לפני הכניסה לעיר.

 4. ככל ומיקום הקראוון הוא בקאמפ - ימוקם הקרוואן אך ורק ביחד עם מזמין הקרוואן ו/או מוביל הקאמפ.

 5. ככל ומיקום הקרוואן הוא בשטח פרי קאמפ - ימוקם הקראוון במקום המוגדר מראש כחניית קראוונים לפרי קאמפ, ע"פ הנחיות מכוון התנועה וע"פ שיקולי ההפקה בלבד.

 6. קרוואן יורשה להיכנס לשטח העיר אך ורק עם ליווי של מזמין הקרוואן או נציג המחנה אליו הוא מיועד, אשר יודעים ומכירים את המקום אליו מיועד הקרוואן להגיע (שעה/רחוב). לא יתאפשר מצב בו קרוואן מטייל בעיר ומחפש מקום מתאים!

במידה ומזמין הקרוואן הוא המוביל שלו, ידאג הנ״ל למלווה נוסף אשר יצעד רגלית לפני הרכב בהתאם לכללים הנ״ל.

 1. הרכב המוביל את הקרוואן יצא מיד לאחר מיקום הקרוואן משטח העיר המיושב לחניה או מחוץ למידברן.

 2. מיתוג הקרוואן - עיקרון אי הסחרה.

לפי עקרון אי הסחרה לא ניתן להיכנס לשטח האירוע עם קרוואן ו/או מעונוע (מוטורהום) ממותג. יש לוודא את הסרת המיתוג והפרסומות (או כיסוי מלא שלהם) במידה וקיימים על הקרוואנים ו/או הגרור ו/או המעונוע (מוטורהום).

לא תתאפשר הכנסת קרוואנים ממותגים לשטח האירוע.

** מיתוג: פרסומת של חברת השכרה, פרסומת של חברה פרטית, מיתוג של חברה כלשהי, פרסומת של מוצר וכו׳. 8.חיבור לחשמל

 1. איך ניתן לחבר את הקרוואן למקור חשמל חיצוני?

בכל קרוואן ישנו שקע ייעודי אותו ניתן לחבר למקור חשמל חיצוני בכדי לספק חשמל לכל

מערכות הקרוואן. אם ברצונכם לחבר את הקרוואן שלכם למקור חשמל עליכם להזמין חשמל מראש ולהתחבר לספק החשמל בשטח האירוע במחיר מיוחד לקרוואנים (ע"פ מחירון החשמל שיפורסם).

אין להעביר חשמל מהקרוואן לגורמים אחרים, ללא תיאום עם ספק החשמל. הספק יכול לנתק קרוואן שמפצל חשמל ללא תיאום מולו.


שימו לב! חשמל יסופק החל 12:00 בצהרים ביום האירוע, אנו ממליצים לאלו הנכנסים עם קרוואן בהגעה מוקדמת בבוקר, להצטייד בקרח, לשמירת המזון בקירור או במערכת סולארית.


 1. לא תותר כניסת קרוואן עם גנרטור לעיר הזמנית, ולכן אל תביאו גנרטורים מכל סוג שהוא (פשוט תשאירו אותם בבית)! כמו כן, לא יהיה מקום לאחסן אותם. על פי התקן, באירוע רב משתתפים חל איסור מוחלט להשתמש ולהפעיל גנרטורים אישיים. מרבית הקרוואנים בישראל מצוידים בגנרטורים וחל איסור מוחלט להפעילם. משתתפים אשר לא יצייתו להוראות התקן עוברים על החוק ומסכנים את המשך קיום האירוע. צוותי בטיחות מטעם מידברן יוודאו שלא מוצבים ומופעלים גנרטורים מסוג זה.

קרוואן שיגיע עם גנרטור מכל סוג, לא יורשה להיכנס לאירוע.

9. מים

בכל קרוואן ישנו מיכל מים מתוקים המשמשים לשתייה, רחצה ולכל שימוש אחר. נפחו של מיכל המים משתנה בהתאם לגודל הקרוואן. ברוב הקרוואנים קיים חיווי למפלס המים. כשמפלס המים נמוך ונדרש למלא את המיכל, ניתן לעשות זאת באופן ידני דרך פתח המילוי הממוקם באחת מדפנות הקרוואן. דרך נוספת למלא מים הינה על ידי ספק מים חיצוני המסתובב ברחבי העיר וניתן, בתיאום מולו, למלא מים עם צינור.

10. טיפול במים אפורים ושחורים

המים המתוקים בקרוואן הופכים למים אפורים אחרי השימוש בהם ואסור בשום פנים ואופן לרוקנם על הקרקע. בכל קרוואן טכניקת הריקון שונה, אך בכל קרוואן יש נקודת ריקון מרכזית למים אפורים אשר מתנקזים מהכיור, מהמקלחת ומהשירותים. בקרוואנים שאינם מכניים (מוטורהום) ריקון המים האפורים מתבצע ממיכל האגירה של המים האפורים.

על מנת לקבל שירותי שאיבת מים אפורים (בתשלום מספק מורשה של העמותה), על בעל הקראוון להתקשר עם הספק ולדאוג לכך. יתכן ובהתאם להנחיות הספק, יחוייב בעל הקראוון להצטייד במיכל אגירה מתאים לשאיבת מים, אליו ירוקן את המים האפורים מהקראוון.


המים השחורים הינם מי הפסולת שנאגרים משירותי הקרוואן, ריקונם מתבצע על ידי שליפת "קסטה" וריקונה למיכלים יעודיים שיפוזרו ב 3-4 נקודות על ציר לוגיסטי (יופיע במפה).

בעל קרוואן אשר ירוקן קסטה או זבל מכל זרם שהוא לשירותים ציבוריים לא יורשה להגיע לאירוע עם קרוואן בעתיד!!!

11. שאלות תשובות:

ש: אני מגיע להקמות עם הקרוואן, אבל אני פרי קמפר, האם אוכל להכניס את הקרוואן לעיר?

ת: כן. כניסת קרוואנים של פרי קמפרים תתאפשר כמו כל קראוון אחר, יש לדאוג לאישור הגעה מוקדמת ולציין זאת בטופס רישום אלה אם קיבלתם כבר מהפקה או אומנות ביום שלפני פתיחת האירוע יש להציג אישור כניסה מוקדמת למזמין הקרוואן.

ש: אני ממחנה נושא ולא מגיע להקמות, אבל יהיו אנשים במחנה שלי. האם הם יוכלו להכניס בשמי את הקרוואן למחנה בתקופת ההקמות?

ת: כן. לאחר שמחלקת מחנות נושא אישרה כי המחנה התחיל הקמות, ניתן להכניס אליו קרוואנים ובלבד שהם יהיו מלווים בנציג מהמחנה שיבוא לאסוף את הקרוואן מחניון הספקים, וימוקמו בתוך גבולות המחנה.

ש: אני מגיע להקמות. האם אוכל להכניס את הקרוואן עם הגעתי?

ת: במידה ואתה חבר מחנה עם אישור כניסה מוקדמת - תוכל להכניס את הקרוואן רק לאחר אישור המחנה לאכלוס. במידה והינך פרי קאמפר עם אישור כניסה מוקדמת - תוכל להכניס את הקראוון לאזור מסויים אשר יפורסם במפה.

ש: אני מגיע עם קרוואן אבל לצערי עוזב לפני סיום האירוע. האם אוכל להוציא את הקרוואן?

ת: לא. יציאת קרוואנים תתבצע רק לאחר סיום האירוע , וקבלת אישור המשטרה לכך.

ש: אני פרי קמפר. איפה אוכל להציב את הקרוואן ומתי אוכל להכניסו לעיר?

ת: לאחר המעבר בגייט והצגת האישורים הרלבנטים, תוכל להגיע עם הקרוואן לחניון הספקים ולהשאירו שם עד להשלים כאן את נוהל חניית הקראוון באזור המיועד לכך

עם איתור המקום הסופי, תוכל להכניסו, בהתאם לנוהלי הליווי. כאמור קרוואן ללא מיקום סופי מדויק (שעה/רחוב) לא יוכל להיכנס לעיר.

ש: אני חלק ממחנה אולם במחנה לא מתירים קרוואנים. מה אוכל לעשות?

ת: להחליף קמפ. אולם ברצינות תוכל להעמידו באזור המיועד לחניית קרוואנים באיזור פריקמפ המיועד לקראוונים.


Comments


bottom of page