https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל שימוש באש

עודכן: 29 במאי

 1. רקע

 • באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים (פריקמפ) ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים,מתקנים וכו'. 

 • במחנות נעשה שימוש באש גלויה לטובת בישול וחמום. שילוב אש גלויה בסביבת חומרים בעירים מהווה סיכון לשריפה. 

 • שימוש לא נכון באש עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.


 1. תנאים לשימוש באש במחנות ובמתחמי אוהלים:

 • אין להבעיר אש במחנה אם לא התקיימו כל התנאים המפורטים בנוהל זה .

 • ככלל שימוש באש בתחום המחנות מותר לצורך הכנת אוכל ומדורה בלבד.

 • אין להדליק אש במחנה אלא רק באזור שהוגדר לכך (מטבח) ועל פי ההנחיות בנוהל זה.

 • יש לוודא שאין בקרבת מקום האש חפצים שעלולים להתעופף לתוך האש כגון בדים, דפים וכו'.

 • בשום מקרה אין להדליק אש בתוך תחומי הכפר שיטים אלא רק מחוץ לו

 • לפני הדלקת אש יש לשים לב ולהתייחס לכיווני הרוח ועוצמתה. אין להבעיר אש במחנה במידה ונושבת רוח חזקה שעלולה לפזר גיצים.

 • הבערת אש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר ניתן לשמור על טווח הבטיחות מאוהלים, צליות, מערכות גז ומערכות חשמל:

  • ממערכות גז - 7 מ' 

  • ממערכות חשמל - 7 מ'

  • מציליות אוהלים וכו' - 7 מ' 


בשום מקרה אין להדליק אש תחת קירוי (ציליות) 

 • אין להבעיר אש בדרכים ומעברים באופן שיהווה סיכון לעוברים ושבים. יש לוודא שעוברים ושבים יכולים לעבור סביב האש במרחק בטוח.  

 • אין למקם אש על גבי  משטחים בעירים כגון  שטיחים, מחצלות, פלטות עץ וכו'.

 • הבערת האש תעשה רק במכלי קיבול , ורק במקומות בהם ניתן לכלוא/לבודד את האש, כגון: מנגלים, חצאי חבית או כל מיכל קיבול מחומר בלתי דליק אחר.

 • הצבת מיכל הקיבול לאש תעשה במקום מישורי כאשר מכל הקיבול יציב. אין להדליק אש במיכל כאשר קיימת סכנה שיטה על צידו או יתהפך.

 • אין להבעיר מדורה אשר גובה הלהבות בה עולה על 1 מ'.

 • המדורה תוצת ותפוקח רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים, אשר במהלך כל משך בעירת האש ישהה במקום.

 • אין להשתמש בחומרי בעירה נוזליים לצורך הדלקת האש. 

 • בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה. המטפים יהיו בעלי תו בתוקף.

 • בסיום הפעילות יש לדאוג לכיבוי הגחלים בעזרת מים.

 • אין להשאיר מנגלים או חלקי מתכת אחרים ללא השגחה כאשר הם חמים.


 1. ניתוח סיכוני שימוש באש

 2. שריפה במתחמי האוהלים

 • התרחיש: שריפה באחד ממתחמי האוהלים עם סיכון להתפשטות למתחמי אוהלים סמוכים.

 1. גורמי סיכון:

 • ריבוי חומרים בעירים (בדי פלסטיק לציליות ואוהלים, מזרנים, תחפושות, ריהוט עץ, מתקנים) בתא שטח קטן יחסית 

 • שימוש באמצעי אש גלויה לבישול, חימום

 • ריבוי תשתיות חשמל ארעיות פרוסות בשטח

 • מזג אויר בשטח הארוע חם ויבש (הארוע מתקיים במדבר)

 • רוחות חזקות באזור (תלוי בשעה ובמזג אויר)

 1. אמצעי התמודדות:

 • תדרוך בנושא אש לאחראי בטיחות בכל מחנה. 

 • מתן הנחיות לאופן הקמת מתחמי האוהלים להקטנת הסיכון להתפשטות אש בין האוהלים והבטחת דרכי מילוט.

 • מתן הנחיות לאופן הקמת ותפעול המטבחים במתחמי האוהלים להקטנת סכנת אש.

 • הגדרת אמצעי כיבוי אש נדרשים ומיקומם.

 • מתן הנחיות להתנהלות כללית באש גלויה בארוע.

 • סיור בין המחנות על מנת לוודא קיום ההנחיות הנ"ל.

 1. נהלים רלוונטיים:

 2. הנחיות להקמת המטבח מיקום מכלי גז ומקורות האש מוגדרות בנוהל לשימוש במערכות גז בישול 

 3. הנחיות לסידור האוהלים והבטחת דרכי מילוט מוגדרות בנוהל מבנה מחנה נושא / מתחמי אוהלים 
Kommentare


bottom of page