https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל לשימוש במערכות גז בישול

 1. רקע

  1. באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים, מתקנים וכו'.

  2. מדובר בחומרים דליקים.

  3. שימוש לא נכון בגז עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.

  4. הסיכונים בשימוש בגז הנם הצטברות של גז דליק באזורים סגורים העלול לגרום לפיצוץ; פגיעה בצנרת הגז העלולה לגרום לדליפה של גז ולהדלקות הגז, שריפה כתוצאה מהדלקות של חומרים דליקים בקרבה לצרכן הגז.

  5. ההנחיות בנוהל זה נכתבו בהתאם לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים, ובעיקר המסמך של הרשות האוסטרלית לבטיחות אנרגיה במדינת ויקטוריה: Code of Practice for the safe use of LP Gas at public events in Victoria (version 04/2015)

 2. הגדרות

  1. מיכל גז - מיכלי גז במשקל של 12 ק"ג. (שימו לב זה הבלון היחיד שאפשר להשתמש בו בעיר)

  2. מחנה - לצורך נוהל זה: כל מתחם מגורים המכיל אוהלים, ציליות, קרוואנים וכד'.

  3. צרכן גז - כל מכשיר/מתקן לבישול בלבד המנצל גז כחומר בעירה כגון: כיריים, מנגל, טאבון וכו'.

  4. גזיה - חל איסור על שימוש בגזיות במסגרת האירוע.

 3. הנחיות לשימוש בגז במחנות ומתחמי אוהלים

  1. השימוש בגז יהיה לצורך בישול בלבד.

  2. מיכל הגז ימוקם במרחק שלא יפחת משלושה מטרים מאוהלים.

  3. מיכל הגז יהיה בעל תקן ובדיקה בתוקף.

  4. מיכל הגז יוטמן בקרקע או ימוגן ע"י שקי חול.

  5. המרחק בין מיכל הגז לצרכן הגז לא יקטן משלושה מ'.

  6. המרחק בין מיכל גז במתחם כלשהו למיכל גז במתחם שכן לא יקטן מ 10 מטרים.

  7. בפתח היציאה של מיכל הגז יותקן ווסת לחץ המפחית את לחץ הגז היוצא מהמיכל ל- 4 בר (60 PSI) העומד בת"י 158.

  8. צינור הגז שיחבר בין הבלון לברז יהיה צינור נחושת העומד בתקן 158 כאשר על גבי הצינור מוטבעים:

   1. שם התקן לפיו יוצר הצינור.

   2. קוטר החיצוני של הצינור.

   3. עובי דופן הצינור או יחס עובי לקוטר.

   4. החומר ממנו יוצר הצינור.

   5. תאריך ייצור הצינור.

  9. מהברז אל הצרכן יחובר עם צינור גומי תקני לא יעלה על 3 מטר אורך.

  10. כלל החיבורים בין כל חלקי המערכת יהיו בעזרת מחברי גז על פי תקן 158.

  11. צינור הנחושת ייקבר באדמה למניעת פגיעה כולל סימון ברור של תוואי הצנרת מעל לקרקע.

  12. אזור המיכל ימוגן/יגודר למניעת פגיעה בראש המיכל, כך שההגנה על המיכל תהיה גבוהה בלפחות 10 ס"מ מראש המיכל.

  13. בסיום ההתקנה, וכן מדי יום ביומו במשך האירוע תיבדק מערכת הגז ע"י מתקין גז ברמה 2 לפחות מטעם ההפקה, ותאושר על ידו.

  14. הבדיקה הראשונית ובכל יום לאחר מכן, יתבצעו בנוכחות אחד מאלה: מנהל המחנה, אחראי הבטיחות במחנה, מנהל/י המטבח במחנה.

  15. במידה והבודק לא אישר את המערכת, לא ייעשה בה כל שימוש עד לתיקון הליקויים, ואישור המערכת ע"י הבודק בעקבות בדיקה חוזרת.

 4. הנחיות בטיחות לשימוש בגז

  1. אין לבצע כל שינוי על מערכת הגז לאחר אישור בודק הגז.

  2. הצבת מקור האש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר טווח הבטיחות מאוהלים, ציליות, חומרים דליקים הוא לפחות שלושה מטרים. אין למקם את הצרכן מתחת לציליה.

  3. בסביבת מיכל הגז הגידור ההיקפי יהיה בגובה של 40 ס"מ מגובה הקרקע. למנוע הצטברות של גז, השטח הפתוח בתחתית הגידור לא יפחת מ 30% מהיקף הגידור.

  4. יש להימנע מבורות בסביבה הקרובה של צרכן הגז למניעת הצטברות של גז.

  5. מיכל הגז יוצב במרחק של לפחות 7 מטרים מלוח החשמל המזין את המחנה/מאהל, ולא פחות מ-2 מטר מכל מקור מתח.

  6. שימוש במערכות הגז יבוצע רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים.

  7. במהלך כל משך בעירת האש בצרכן הגז ישהה במקום בוגר אשר ישגיח כי לא יהיה מגע בין האש לבין ילדים.

  8. לאחר השימוש בגז יש לסגור קודם כל את אספקת הגז מהבלון ולאחר מכן את האספקה לצרכן הגז.

  9. בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה עם אישור תקינות בתוקף.

  10. אין להציב על הצינורות חפצים כבדים למניעת פגיעה בצנרת ודליפת הגז.

  11. לפני כל הפעלה של מערכת הגז, יש לבדוק ויזואלית כי המערכת שלמה ומחוברת, לוודא כי לא קיים ריח של גז המעיד על דליפה ולוודא הרחקה של חומרים דליקים.-

  12. במקרה של פגיעה בצינור או בכל חלק אחר, יש לסגור את ברז מיכל הגז, ולהפסיק מיידית את השימוש במערכת הגז עד לתיקון המערכת ואישורה ע"י טכנאי גז ברמה 2.

  13. במידה ויעלה בתחום המחנה ריח גז יש לסגור מיידית את ברז מיכל הגז ואין לפתוח אותו עד לבדיקת המערכת ואישורה מחדש.

  14. במקרה של אירוע חירום המצריך פינוי השטח - יש לסגור את ברז המיכל, על מנת לנתק את אספקת הגז לפני הפינוי.נספח גז מידברן 2022
.pdf
הורידו את PDF • 620KB댓글


bottom of page