top of page

נוהל מבנה מחנה / מתחמי אוהלים


רקע/כללי

 1. כל ההנחיות בנוהל זה תקפות (בהתאמה) גם למתחמי מגורים/מאהלים חופשיים (FREE CAMP ) שאינם מחנות נושא. בכל מקום שנזכר "מחנה" או "מתחם" הכוונה לכל אחד מהשניים.

 2. שטחי המגורים באירוע מחולקים למקטעים המופרדים זה מזה ע"י רחובות היקפיים (המזוהים בשמות/אותיות), ורחובות המאונכים להם (המזוהים על פי שעות), שכולם משמשים במקרה הצורך גם כצירי פינוי, כמתואר בשרטוט ההמחשה המצ"ב כנספח א'. רוחב הרחובות/צירים כאמור לא יפחת מ-4.2 מ' נטו.

 3. כל אחד מהמקטעים ייתכן שיכלול בין מתחם אחד, ועד שמונה מתחמים, בגדלים שונים. בין כל מתחם לאחר יושאר מרווח פנוי וחופשי לתנועה ברוחב 2 מטר המשמש כציר מילוט בשעת חירום כמתואר בנספח א'.

 4. כל מתחם מתפקד עצמאית ומשתמש בכל התשתיות הנדרשות לקיומו כדוגמת גז, מים חשמל וכו'.

 5. בניית המחנה צריכה לעמוד בדרישות רישוי של משטרת ישראל וכיבוי אש, הכוללות: מרחקי מינימום בין קבוצות אוהלים ו/או בין קרוואנים, שמירת מעברים פנויים, וכו'.

 6. לשם יעילות ונצילות של אמצעים לוגיסטיים, יש יתרון במבנה מחנה סטנדרטי, עם מיקום קבוע של פונקציות עיקריות: מטבח, מקלחות, מיכל מים, בלוני גז וכד'.

 7. קיימים מחנות אשר יכללו בתוכם מבנים, מתקנים או קונסטרוקציות המחייבים אישור, בקרה ופיקוח. לצורך העניין הכוונה לכל מתקן שגבהו מעל 2 מ', או שיש בו חלקים נעים, או המיועד לשאת אנשים ו/או לשימוש/הפעלה גם עבור או באמצעות המשתתפים.

 8. כל האמור בנוהל זה יובא לביטוי וייושם בתוכנית הבטיחות של האירוע.


 1. משתתפי המחנה:

 2. הכרת הנוהל.

 3. עמידה בתנאי הרישוי הנדרשים.

 4. עמידה בכללי הבטיחות הנדרשים במחנה ובמתחמים בהתאם לנהלים ולהנחיות השונות.

בינוי המחנה

 1. ירידה לשטח בהתאם ללו"ז הקמת המחנה.

 2. סריקת השטח ע"י מקימי המחנה לבדיקה כנגד מזיקים (נחשים, עקרבים), חפצים חשודים, וגורמי הפרעה אחרים.

 3. תדרוך בטיחות (חד פעמי ו/או יומי בהתאם לאופי הפעילות) ע"י אחראי הבטיחות של המחנה והחתמת הפעילים בבניית המחנה על פי הנחיות בטיחות כלליות, והעברת הטופס החתום למחלקת מחנות נושא.

 4. הקמת אמצעי המיגון (צליות, אוהלים וכו') על פי נוהל בניית אוהלים וסככות הצללה (ציליות).

 5. הקמת מבנים במחנה.

 6. אישור המחנה והמתקנים שבו ע"י מהנדס הבטיחות.

אופן בינוי המחנה

 1. הצבת מיכל המים – מיכל המים יוצב כך שניתן לגשת אליו עם צינור מהרחוב הקרוב ביותר. יש להשתדל ולמקם כך שמיכלי המים של מחנות צמודים ימוקמו בפינות המחנות הקרובות זו לזו.

 2. הקמת המטבח – הקמת המטבח תבוצע לפי נוהל שימוש באש ונוהל לשימוש במערכות גז בישול.

 3. הצבת לוח חשמל – לוח החשמל יוצב בכניסה למחנה צמוד לרחוב בהתאם לנוהל שימוש בחשמל [להוסיף נוהל].

 4. הצבת אוהלים במתחם:

 5. הצבת האוהלים תבוצע בצורה שפתחי האוהלים יופנו לנתיב מעבר פתוח.

 6. אין להציב אוהלים כאשר פתחי האוהלים צמודים אחד מול השני ומונעים יציאה מהירה מהאוהל בחירום.

 7. במרכז המאהל יוצבו האוהלים בקבוצות בשתי שורות גב אל גב.

 8. בין כל שתי קבוצות אוהלים יישמר נתיב מעבר פתוח שרוחבו 2 מ'.

 9. הצבת קרוואנים:

 10. הקרוונים יוצבו בהיקף המחנה.

 11. בין הקרוונים לבין האוהלים הסמוכים להם יעבור נתיב מעבר שרוחבו 2 מ'.

 12. הקרוואן יוצב בשטח האירוע יום לפני פתיחת האירוע.

 13. הקרוואן יוצב על משטח ישר, יש לפלס את הקרוואן.