top of page

נהלי בטיחות

נהלי בטיחות


 1. כללי

אוגדן נהלי בטיחות זה נכתב על מנת לייצר סטנדרטים קבועים ורב שנתיים בנושאי אש וגז באירוע מידברן. ההנחיות באוגדן זה נכתבו בהתאם לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים, ובעיקר המסמך של הרשות האוסטרלית לבטיחות אנרגיה במדינת ויקטוריה (אשר ת"י 158 חלק 6.2 מבוסס עליו). Code of Practice for the safe use of LP Gas at public events in Victoria (version 04/2015).

בעלי תפקידים ומשתתפי האירוע מכירים את הנהלים באוגדן זה ויפעלו על פיהם.

 1. סעיף 2 חל על כל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל, הן בזמן הקמה/פירוק והן בזמן האירוע. למניעת ספק מובהר כי כל עבודה בזמן האירוע תתבצע לאחר קבלת אישור מתאים.

 2. סעיף 3 חל אך ורק לגבי הפעלת מיצבים ומתקנים, הטיפול והשימוש בהם.

 3. בתיק הבטיחות של כל מחנה נושא יפורטו כל המבנים/מתקנים אשר ייבנו במחנה. הגדרת "מתקן" כהגדרתו בחוק תכנון ובנייה.

 4. הוראות מפורטות לגבי הקמת אוהלים/ציליות ניתן למצוא בנוהל בניית אוהלים וסככות הצללה.

 5. כל מתנדבי/ות מפ"צ, אמנים/ות וחברי צוותם, מנהלי מחנות נושא ואחראי בניה ובטיחות בהם, ישתתפו בהדרכות בטיחות הכוללות את כל הנושאים המפורטים בהנחיות אלו, ויחתמו לאישור.

 6. כל אמן וכל מחנה נושא יגישו למחלקת אמנות או למחלקת מחנות נושא, לפי העניין, עותק ממסמך זה חתום ע"י כל המשתתפים בהקמה/בניה.

 1. בטיחות בביצוע עבודות

 1. סיכונים בעבודות

 2. סכנות מכאניות (חלקים נעים, ציוד כבד, צביטה, משיכה, תנועות חוזרות).

 3. סכנת שריפה של חומרים דליקים ובעירים.

 4. סכנת התחשמלות וסנוור מלייזר.

 5. שינוע והנפות.

 6. נפילה מגובה, מעידות והחלקות.

 7. פגיעה מחומרים מסוכנים.

 8. רעש מזיק.

 1. הוראות בטיחות כלליות

 2. יש לעבור הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה, בהתאמה לפי סוג העבודה, הכלים, התנאים והמבצעים.

 3. יש לסמן את אזור העבודה בסס"ל או כל צורת סימון שוות ערך, היעילה גם בשעות החשיכה.

 4. יש לגדר או לשלט בורות פתוחים או כל מקום אחר שאנשים עלולים ליפול לתוכו וליידע את הכוורת.

 5. בכל עבודה יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל ציוד המגן הנדרש על פי סוג העבודה. הנך אחראי לתקינות הציוד וכלי העבודה בהם אתה משתמש, וודא כי כלי העבודה מיועדים ומתאימים לעבודה שבכוונתך לבצע, ושים לב כי רמת התחזוקה של הכלים נאותה וכי הם תקינים, שלמים ומצוידים בכל ההגנות הנדרשות.

 6. כל המכונות, הציוד וכלי הרכב בשימוש יהיו מוגנים כחוק, בעלי אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר לרבות משרד התחבורה.

 7. כל נהיגה ברכב, ביצוע עבודה ו/או הפעלת מתקן/מכונה תעשה ע"י בעל רישיון/אישור מתאים.

 8. יש להציג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי חוק או תקנה, אי הצגת האישורים והרישיונות עלולה לעכב את ביצוע העבודה.

 9. אין לטפל במערכת "נעה" או כלי "נע" לפני שנבדק כי אספקת האנרגיה/כוח נותקה.

 10. השתמשו בתאורה בעת החשיכה (תאורת הצפה ותאורה מקומית מספקת).

 11. כלי עבודה ידניים יהיו שלמים ותקינים.

 12. לפני תחילת העבודה יש לוודא הימצאותו של מטף אבקה 6 ק"ג, או אמצעי כיבוי אחר באזור העבודה.

 13. משתתף לא יתחיל, ואם התחיל – יפסיק כל עבודה שנראית לו מסוכנת או מסכנת ויודיע על כך מיידית לאחראי הבטיחות במחלקה/צוות העבודה שלו.

 14. אין לחסום:

 • דרכי תנועה ומעברים לרכב ולהולכי רגל ע"י ציוד, כלי עבודה או רכב.

 • דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש, מטפים, ארונות חשמל ולחצני ניתוק חשמל בחירום.

 1. יש להקפיד על חבישת כובע בשמש, שתיה מרובה למניעת התייבשות, שימוש בקרם הגנה, ולבישת ביגוד חם בתנאי קור/רוח.

 1. לבוש וציוד מגן אישי

 2. כל העוסקים בעבודה ילבשו בגדי עבודה בהתאם לעבודה המבוצעת ונעליים סגורות.

 3. יש לאסוף שיער ובגדים רופפים, ואין ללבוש כאפיות/צעיפים בעת עבודה עם/ליד מכונות, כלים או מתקנים עם חלקים נעים, או ליד מקור אש.