https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

כניסת ספקים לעיר

ישנה חלוקה בין 2 סוגי ספקים:


  1. ספקים קבועים: ספקי הפקה שמסתובבים בעיר, נכנסים ויוצאים ממנה לעתים תכופות במהלך האירוע. אלו ספקים שמוזמנים על ידי עמותת מידברן ומאושרים ע"י ההפקה הטכנית. מקבלים צמיד קבוע בצבע שונה.

  2. ספקים זמניים: כל מי שאינו מוגדר כספק קבוע. ספקים אלו נכנסים באופן חד פעמי לאזור החניות למספר מוגבל של שעות ומוזמנים על ידי מחנות נושא או מייצבים (כגון ספקי אוכל, מובילי קראוונים, מובילי ציוד וכל ספק אחר שרק בא "להוריד משהו").


ספקים זמניים

  1. כניסת ספקים זמניים תותר רק במהלך ההקמות בין התאריכים: 6/10 עד ה- 9/10 בלבד!

  2. עליכם לפנות למוביל/ה שלכם להרשמה או בנוהל קראוונים.

  3. לשם כניסת הספק - על המזמין (מחנה/מיצב) והספק להגיע אל המכולה שבשער - המוכרת בשמה will call

  4. הספק יחתום על מסמך התחייבות וישאיר תעודה מזהה עד צאתו.צילום: Lior Segev

Comentários


bottom of page