https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל פירוק הכפר

  1. מטרת הנוהל: 

הסדרת תהליך היציאה ופינוי העיר ביום האחרון של האירוע (15.6.24)


  1. דגשים:

  • בשל מגבלות הרישוי ולמען בטיחות וביטחון כל משתתפי העיר, הכניסה של רכבים לצורך פירוק תהיה מוגבלת ומדורגת ותנוהל ע״י מחלקת התנועה.

  • ביום הפירוקים יוכלו ספקים להיכנס לעיר מהשעה 15:00, וייכנסו לשטח העיר אך ורק בכפוף להנחיות ההפקה ואישור משטרה.

  • לא תתאפשר כל כניסה של רכבים פרטיים לשטח העיר עד לסיום המלא של פירוק העיר והחלטה על סיום האירוע שתתקבל ע״י המשטרה.

  • לאחר קבלת אישור מהמשטרה תתאפשר יציאת כלי רכב דרך ממתחם הגייט. 

  • כלל הנתיבים יהפכו להיות נתיבי יציאה, והתנועה תכוון על ידי מתנדבי הגייט והתנועה, אשר ישמרו על זרימת הרכבים בצורה בטוחה ואיטית.
  • לא תתאפשר כל כניסה למידברן למעט רכבי חירום.

Comments


bottom of page