https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל פירוק העיר 2023


  • מטרת הנוהל:

  1. הסדרת תהליך היציאה ופינוי העיר ביום האחרון של האירוע (11/11/23).


  • דגשים:

  1. בשל מגבלות הרישוי ולמען בטיחות וביטחון כל משתתפי העיר, הכניסה של רכבים לצורך פירוק תהיה מוגבלת ומדורגת ותנוהל ע״י מחלקת התנועה.

  2. ביום הפירוקים יוכלו ספקים להיכנס לעיר מהשעה 15:00, וייכנסו לשטח העיר אך ורק בכפוף להנחיות ההפקה ואישור משטרה.

  3. לא תתאפשר כל כניסה של רכבים פרטיים לשטח העיר עד לסיום המלא של פירוק העיר והחלטה על סיום האירוע שתתקבל ע״י המשטרה.

  4. לאחר קבלת אישור מהמשטרה תתאפשר יציאת כלי רכב דרך ממתחם הגייט.

  5. כלל הנתיבים יהפכו להיות נתיבי יציאה, והתנועה תכוון על ידי מתנדבי הגייט והתנועה, אשר ישמרו על זרימת הרכבים בצורה בטוחה ואיטית.

  6. לא תתאפשר כל כניסה למידברן למעט רכבי חירום.

Comments


bottom of page