top of page

נוהל לשימוש במערכות גז בישול 2023

עודכן: 15 בספט׳ 2023

 1. רקע

  1. באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים, מתקנים וכו'.

  2. מדובר בחומרים דליקים.

  3. שימוש לא נכון בגז עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.

  4. הסיכונים בשימוש בגז הנם הצטברות של גז דליק באזורים סגורים העלול לגרום לפיצוץ; פגיעה בצנרת הגז העלולה לגרום לדליפה של גז ולהדלקות הגז, שריפה כתוצאה מהדלקות של חומרים דליקים בקרבה לצרכן הגז.

  5. ההנחיות בנוהל זה נכתבו בהתאם לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים, ובעיקר המסמך של הרשות האוסטרלית לבטיחות אנרגיה במדינת ויקטוריה: Code of Practice for the safe use of LP Gas at public events in Victoria (version 04/2015)

 2. הגדרות

  1. מיכל גז - מיכלי גז במשקל של 12 ק"ג. (שימו לב זה הבלון היחיד שאפשר להשתמש בו בעיר)

  2. מחנה - לצורך נוהל זה: כל מתחם מגורים המכיל אוהלים, ציליות, קרוואנים וכד'.

  3. צרכן גז - כל מכשיר/מתקן לבישול בלבד המנצל גז כחומר בעירה כגון: כיריים, מנגל, טאבון וכו'.

  4. גזיה - חל איסור על שימוש בגזיות במסגרת האירוע.

 3. הנחיות לשימוש בגז במחנות ומתחמי אוהלים

  1. השימוש בגז יהיה לצורך בישול בלבד.

  2. מיכל הגז ימוקם במרחק שלא יפחת משלושה מטרים מאוהלים.

  3. מיכל הגז יהיה בעל תקן ובדיקה בתוקף.

  4. מיכל הגז יוטמן בקרקע או ימוגן ע"י שקי חול.

  5. המרחק בין מיכל הגז לצרכן הגז לא יקטן משלושה מ'.

  6. המרחק בין מיכל גז במתחם כלשהו למיכל גז במתחם שכן לא יקטן מ 10 מטרים.

  7. בפתח היציאה של מיכל הגז יותקן ווסת לחץ המפחית את לחץ הגז היוצא מהמיכל ל- 4 בר (60 PSI) העומד בת"י 158.

  8. צינור הגז שיחבר בין הבלון לברז יהיה צינור נחושת העומד בתקן 158 כאשר על גבי הצינור מוטבעים:

   • שם התקן לפיו יוצר הצינור.

   • קוטר החיצוני של הצינור.

   • עובי דופן הצינור או יחס עובי לקוטר.

   • החומר ממנו יוצר הצינור.

   • תאריך ייצור הצינור.

  9. מהברז אל הצרכן יחובר עם צינור גומי תקני לא יעלה על 3 מטר אורך.

  10. כלל החיבורים בין כל חלקי המערכת יהיו בעזרת מחברי גז על פי תקן 158.

  11. צינור הנחושת ייקבר באדמה למניעת פגיעה כולל סימון ברור של תוואי הצנרת מעל לקרקע.

  12. אזור המיכל ימוגן/יגודר למניעת פגיעה בראש המיכל, כך שההגנה על המיכל תהיה גבוהה בלפחות 10 ס"מ מראש המיכל.

  13. בסיום ההתקנה, וכן מדי יום ביומו במשך האירוע תיבדק מערכת הגז ע"י מתקין גז ברמה 2 לפחות מטעם ההפקה, ותאושר על ידו.

  14. הבדיקה הראשונית ובכל יום לאחר מכן, יתבצעו בנוכחות אחד מאלה: מנהל המחנה, אחראי הבטיחות במחנה, מנהל/י המטבח במחנה.

  15. במידה והבודק לא אישר את המערכת, לא ייעשה בה כל שימוש עד לתיקון הליקויים, ואישור המערכת ע"י הבודק בעקבות בדיקה חוזרת.

2 Comments


Aviad Moshe
Aviad Moshe
Oct 03, 2023

כיצד ניתן לחבר 2 כלבי גז לבלון אחד באופן תקני? מה הציוד הנחוץ לזה?, אין בנוהל שום התייחסות לברזי גז..

אשמח לתשובה בנושא:)

Like

yoav eviatar
yoav eviatar
Sep 21, 2023

יש מצב לפרסם סרטוט או תמונה של מערכת גז תקנית? בפרט על החלק של צינור הנחושת (לא מפורט מה אורך מינימלי/מקסימלי ואם העובי הרצוי הוא 3/8 או 1/2)

Like
bottom of page