נוהל שימוש בחשמל

ההנחיות הכלולות בנוהל זה מחייבות את כלל המשתתפים באירוע, הן במסגרת מחנות נושא והן במתחמי מגורים/מאהלים חופשיים ( FREE CAMP), כולל קרוונים.

 1. בעלי תפקידים ואחריות:

 2. מנהל מחלקת מחנות נושא או מי מטעמו:

 3. קבלת תיק מחנה הכולל תכנית התחברות חשמל במחנה לצורך העברה לבדיקה ע"י בודק מוסמך.

 4. הפניית המחנות לספק החשמל לצורך חיבור לרשת.

 5. מנהל המחנה

 6. תיק מחנה הכולל תכנית חיבור מערכת החשמל במחנה.

 7. הגשת בקשה לחיבור לרשת החשמל תתואם מול ספק החשמל.

 8. חיבור מערכת החשמל במחנה בהתאם להוראות החוק.

 9. שימוש באביזרי חשמל בעלי תו תקן בלבד.

 10. לוודא בדיקת מערכת החשמל במחנה ע"י בודק מוסמך, ונוכחות נציג מהמחנה בזמן הבדיקה.

 11. מחלקת הפקה טכנית:

 12. התקשרות מול ספק החשמל באירוע.

 13. הפצת פרטי הספק ותנאי ההתקשרות עימו למחנות/כלל המשתתפים לצורך יצירת קשר וחתימת הסכם הספקה.

 14. ספק החשמל באירוע

 15. פריסת מערכת חשמל קבורה בעיר.

 16. חיבור מערכת החשמל בהתאם להנחיות מהנדס החשמל.

 17. חיבור מזמיני/צרכני חשמל למערכת החשמל, בכפוף לחתימתם על הנחיות הבטיחות שבנוהל זה להלן.

 18. מתן מענה לכל תקלת חשמל ככל שיידרש במהלך האירוע.

 19. לו"ז לטיפול בבקשת חשמל במחנה:

 20. הגשת תיק בטיחות למחנה למחלקת מחנות נושא על פי לו"ז שייקבע ע"י המחלקה שיכלול:

 21. תוכנית פריסת חשמל במחנה.

 22. אופן פריסת מערכת החשמל במחנה (עילי ו/או קבור)

 23. סוג הכבלים בשימוש.

 24. חיבור המחנות זמן מספיק לפני האירוע (1-3 יום, לפי הנסיבות) על מנת לעמוד בדרישות הרישוי.

 25. הנחיות בטיחות כלליות להקמה ושימוש במערכות חשמל:

 26. חיבור מערכות/מתקני החשמל יעשה בכבל בעל בידוד כפול.

 27. כלל החיבורים יבוצעו בעזרת כבלים, מפצלים, שקעים ותקעים תקניים בלבד.

 28. אין להציב כבלי חשמל בצורה גלויה על הקרקע. מערכות החשמל במחנה יהיו עיליות בגובה 2.5 מ' מהקרקע או קבורות באדמה.

 29. אין להשתמש בכבלי חשמל אשר התגלו עליהם סימני נזק.

 30. אין לבצע חיבור מערכות חשמל בכבלים גלויים.

 31. אין להניח על אזור הכבלים עצמים כבדים על מנת למנוע פגיעה בכבלים.

 32. אין להציב מערכות חשמל בקרבת מערכות גז, אש או מקור חום כל שהוא בטווח של לפחות 3 מ'.

 33. בכל מקרה בו נתגלה כבל פגום או חשוף יש להפסיק את השימוש בחשמל עד להחלפת הכבל.

 34. כל מקרה בו נתגלה מצב של התחממות הכבלים או שקעים ותקעים / המסה של כבלים, שקעים או תקעים יש להפסיק את השימוש בחשמל עד לבדיקת המערכת ע"י בודק מוסמך.

 35. במקרה של שריפה כתוצאה מקצר חשמלי אין לכבות את האש במים. כיבוי האש יעשה באמצעות מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה.

 36. במקרה של התחשמלות אין לנגוע בנפגע אלא באמצעות אמצעים מבודדים (כגון מוטות עץ/פלסטיק), תוך ניתוק מערכת החשמל.

 37. על המקרים המתוארים בסעיפים 3.10 ו-3.11 יש להודיע לחב"ק.


567 צפיות