https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל שימוש בחשמל 2023

 • כללי

 1. רשת החשמל באירוע מידברן מסופקת ע"י ספק יחיד המורשה מטעם ההפקה, וזאת מטעמי רישוי ובטיחות.

 2. ההנחיות הכלולות בנוהל זה מחייבות את כלל המשתתפים באירוע, הן במסגרת מחנות נושא והן במתחמי מגורים/מאהלים חופשיים (FREE CAMP), כולל קרוואנים (להלן: "הצרכנים").

 3. הצרכנים יחוברו (פיזית) לרשת החשמל בהתאם להנחיות ההפקה ולדרישות הרישוי 1-3 ימים קרם האירוע בהתאם למסיבות.

 4. החשמל יופעל עם פתיחת שערי האירוע למשתתפים.


 • הנחיות בטיחות כלליות להקמה ושימוש במערכות חשמל:

 1. חיבור מערכות/מתקני החשמל יעשה בכבל בעל בידוד כפול.

 2. כלל החיבורים יבוצעו בעזרת כבלים, מפצלים, שקעים ותקעים תקניים בלבד.

 3. אין להציב כבלי חשמל בצורה גלויה על הקרקע. מערכות החשמל במחנה יהיו עיליות בגובה 2.5 מ' מהקרקע או קבורות באדמה.

 4. אין להשתמש בכבלי חשמל אשר התגלו עליהם סימני נזק.

 5. אין לבצע חיבור מערכות חשמל בכבלים גלויים.

 6. אין להניח על אזור הכבלים עצמים כבדים על מנת למנוע פגיעה בכבלים.

 7. אין להציב מערכות חשמל בקרבת מערכות גז, אש או מקור חום כל שהוא בטווח של לפחות 3 מ'.

 8. בכל מקרה בו נתגלה כבל פגום או חשוף יש להפסיק את השימוש בחשמל עד להחלפת הכבל.

 9. כל מקרה בו התגלה מצב של התחממות הכבלים או שקעים ותקעים / המסה של כבלים, שקעים או תקעים יש להפסיק את השימוש בחשמל עד לבדיקת המערכת ע"י בודק מוסמך.

 10. במקרה של שריפה כתוצאה מקצר חשמלי אין לכבות את האש במים. כיבוי האש יעשה באמצעות מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה. עם אישור תקינות בתוקף.

 11. במקרה של התחשמלות אין לגעת בנפגע אלא באמצעות אמצעים מבודדים (כגון מוטות עץ /פלסטיק), תוך ניתוק מערכת החשמל.

 12. על המקרים המתוארים יש להודיע מיידית לחב"ק / כוורת


Commentaires


bottom of page