https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל אש 2023

עודכן: 15 בספט׳ 2023

 1. רקע

  1. באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים (פריקמפ) ומחנות נושא, הכוללים ציליות, אוהלים, מזרנים,מתקנים וכו'.

  2. במחנות נעשה שימוש באש גלויה לטובת בישול וחמום. שילוב אש גלויה בסביבת חומרים בעירים מהווה סיכון לשריפה.

  3. שימוש לא נכון באש עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.

 2. תנאים לשימוש באש במחנות ובמתחמי אוהלים:

  1. אין להבעיר אש במחנה אם לא התקיימו כל התנאים המפורטים בנוהל זה .

  2. ככלל שימוש באש בתחום המחנות מותר לצורך הכנת אוכל ומדורה בלבד.

  3. אין להדליק אש במחנה אלא רק באזור שהוגדר לכך (מטבח) ועל פי ההנחיות בנוהל זה.

  4. יש לוודא שאין בקרבת מקום האש חפצים שעלולים להתעופף לתוך האש כגון בדים, דפים וכו'.

  5. לפני הדלקת אש יש לשים לב ולהתייחס לכיווני הרוח ועוצמתה. אין להבעיר אש במחנה במידה ונושבת רוח חזקה שעלולה לפזר גיצים.

  6. הבערת אש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר ניתן לשמור על טווח הבטיחות מאוהלים, צליות, מערכות גז ומערכות חשמל:

   • ממערכות גז - 7 מ'

   • ממערכות חשמל - 7 מ'

   • מציליות אוהלים וכו' - 7 מ' בשום מקרה אין להדליק אש תחת קירוי (ציליות)

  7. אין להבעיר אש בדרכים ומעברים באופן שיהווה סיכון לעוברים ושבים. יש לוודא שעוברים ושבים יכולים לעבור סביב האש במרחק בטוח.

  8. אין למקם אש על גבי משטחים בעירים כגון שטיחים, מחצלות, פלטות עץ וכו'.

  9. הבערת האש תעשה רק במכלי קיבול , ורק במקומות בהם ניתן לכלוא/לבודד את האש, כגון: מנגלים, חצאי חבית או כל מיכל קיבול מחומר בלתי דליק אחר.

  10. הצבת מיכל הקיבול לאש תעשה במקום מישורי כאשר מכל הקיבול יציב. אין להדליק אש במיכל כאשר קיימת סכנה שיטה על צידו או יתהפך.

  11. אין להבעיר מדורה אשר גובה הלהבות בה עולה על 1 מ'.

  12. המדורה תוצת ותפוקח רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים, אשר במהלך כל משך בעירת האש ישהה במקום.

  13. אין להשתמש בחומרי בעירה נוזליים לצורך הדלקת האש.

  14. בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה. המטפים יהיו בעלי תו בתוקף.

  15. בסיום הפעילות יש לדאוג לכיבוי הגחלים בעזרת מים.

  16. אין להשאיר מנגלים או חלקי מתכת אחרים ללא השגחה כאשר הם חמים.

ניתוח סיכוני שימוש באש

 • שריפה במתחמי האוהלים

  1. התרחיש: שריפה באחד ממתחמי האוהלים עם סיכון להתפשטות למתחמי אוהלים סמוכים.

 • גורמי סיכון:

  1. ריבוי חומרים בעירים (בדי פלסטיק לציליות ואוהלים, מזרנים, תחפושות, ריהוט עץ, מתקנים) בתא שטח קטן יחסית

  2. שימוש באמצעי אש גלויה לבישול, חימום

  3. ריבוי תשתיות חשמל ארעיות פרוסות בשטח

  4. מזג אויר בשטח הארוע חם ויבש (הארוע מתקיים במדבר)

  5. רוחות חזקות באזור (תלוי בשעה ובמזג אויר)

 • אמצעי התמודדות:

  1. תדרוך בנושא אש לאחראי בטיחות בכל מחנה.

  2. מתן הנחיות לאופן הקמת מתחמי האוהלים להקטנת הסיכון להתפשטות אש בין האוהלים והבטחת דרכי מילוט.

  3. מתן הנחיות לאופן הקמת ותפעול המטבחים במתחמי האוהלים להקטנת סכנת אש.

  4. הגדרת אמצעי כיבוי אש נדרשים ומיקומם.

  5. מתן הנחיות להתנהלות כללית באש גלויה בארוע.

  6. סיור בין המחנות על מנת לוודא קיום ההנחיות הנ"ל.

 • נהלים רלוונטיים:

  1. הנחיות להקמת המטבח מיקום מכלי גז ומקורות האש מוגדרות בנוהל לשימוש במערכות גז בישול

  2. הנחיות לסידור האוהלים והבטחת דרכי מילוט מוגדרות בנוהל מבנה מחנה נושא / מתחמי אוהלים

Comentarios


bottom of page